Решение №318 от 41214 по гр. дело №856/856 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 318

С. 01.11.2012г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито заседание на шестнадесети октомври през две хиляди и дванадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

при участието на секретаря Анжела Богданова
като изслуша докладваното от съдия П. гр.д.№ 856 по описа за 2012г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :
Производството е с правно основание чл.307 ал.1,във вр.с чл.303 ал.1 т.2 от ГПК.
Образувано е въз основа на подадената от М. М. Д. със съдебен адрес [населено място] молба за отмяна с вх.№ 856 от 21.06.12г.на определение № 181 от 2.03.2012г. по ч.гр.д. № 603/11г. на Върховен касационен съд,с което не е допуснато до касационно обжалване определение № 1474 от 17.06.11г.по гр.д.№911/11г.на БОС.След дадени указания за уточнение на предмета на молбата за отмяна е посочено,че се иска отмяна освен на определението на ВКС,още и на определение № 1474 на БОС,както и на потвърденото с последното определение от 25.03.2011г. по гр.д.№ 2413/11г.на Районен съд Бургас,в частта, с която е оставена без уважение молбата на М. М. Д. за освобождаване от държавна такса по предявения срещу А. Ж. А. иск с правно основание чл.59 от ЗЗД.
Молбата за отмяна е подадена на основание чл.303 ал.1 т.2 изр.7 от ГПК,като се твърди,че е налице престъпно поведение на съдиите, постановили горепосочените съдебни актове.
Срещу подадената молба не е постъпил писмен отговор,по смисъла на чл.306 ал.3 от ГПК.
В съдебно заседание страните не се явяват.Молителката се представлява от пълномощник,който поддържа подадената молба и желае тя да бъде уважена.Постъпило е писмено становище от противната страна, с което молбата се оспорва и се изразява искане тя да бъде отхвърлена като неоснователна.
Върховен касационен съд,състав на Трето гражданско отделение, като обсъди направеното искане,изразените становища и доказателствата по делото,намира молбата за неоснователна по следните съображения :
За да е налице соченото от молителя основание за отмяна по чл.303 ал.1 т.2 изр.7 от ГПК /престъпно действие на член от състава на съда/ – следва да се представи влязла в сила присъда или решение, с които това действие,което следва да е във връзка с решаване на делото,да е установено по надлежния съдебен ред.Тъй като подобно доказателство в случая не се представя,а такова установяване не може да се извърши в рамките на настоящето производството по отмяна – молбата за отмяна следва да се остави без уважение.
Същата е неоснователна и на още едно основание.Съгласно приетото в т.2 от Постановление № 2 от 29.11.1977г.по гр.д.№ 1/77г. на Пленума на ВС – на отмяна подлежат само актовете,които се ползват със сила на присъдено нещо,т.е.тези,които са задължителни за страните,техните правоприемници и наследници и по които спорните материално-правни въпроси не могат да бъдат пререшавани.Това следва от естеството на института.Определенията,чиято отмяна се иска /за оставяне без уважение на подадена молба за освобождаване от държавна такса/ – не разрешават спорен материално-правен въпрос и затова не подлежат на отмяна по реда на чл.303 и сл.от ГПК/в този смисъл са определения № 19/11г.по т.д.№1028/10г., № 18/11г.по т.д.№104/11г.на І т.о./.
Мотивиран от изложеното, Върховен касационен съд,състав на Трето гражданско отделение
Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ уважение като неоснователна подадената от М. М. Д. със съдебен адрес [населено място][жк]бл.244 вх.”Е” ет.4 ап.80 молба за отмяна с вх.№ 856 от 21.06.12г.на определения № 181 от 2.03.2012г. по ч.гр.д. № 603/11г. на Върховен касационен съд, № 1474 от 17.06.11г.по гр.д.№911/11г.на БОС и от 25.03.2011г. по гр.д.№ 2413/11г.на Б..
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар