Решение №321 от 41967 по гр. дело №3683/3683 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 321

С. 24.11.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 18 ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Папазова
Майя Русева

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 3683/2014 година

Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК.
Образувано е по подадена от В. Н. П. от [населено място], [община], молба за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК на решенията на Самоковския районен съд от 22.04.2005г. и от 15.12.2005г., постановени по гр.д. № 583/2004г. Молбата съдържа и искане за спиране на изпълнението по изп.д. № 20131870400030 на Самоковския районен съд.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о., намира молбата за отмяна за допустима поради което делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание.
На молителя следва да се укаже да внесе обезпечение за спиране на изпълнението в размер на приетата по делото пазарна цена на имота – 33 484 лв., на основание чл. 309,ал. 1 във вр. чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК и ТР № 8/2012г. ОСГК на ВКС.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА до разглеждане подадената от В. Н. П. от [населено място], [община], молба за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК на решенията на Самоковския районен съд от 22.04.2005г. и от 15.12.2005г., постановени по гр.д. № 583/2004г.
Делото да се докладва на председателя на ІІІ г.о. на ВКС за насрочване в открито съдебно заседание.
Указва на молителя В. Н. П. да представи доказателства за внесено обезпечение за спиране на изпълнението в размер на 33 484 лв. в едноседмичен срок от съобщението.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар