Решение №327 от 21.10.2011 по гр. дело №811/811 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
Р Е Ш Е Н И Е
№ 327
София, 21.10.2011 г.
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, трето отделение, в съдебно заседание на тринадесети октомври две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ВАНЯ АТАНАСОВА
изслуша докладваното от съдията Ваня Атанасова гр.д. № 811/2011 година.
Производството е по чл. 303 ГПК.
Образувано е по молба на И. Х. Д., с която се иска отмяна на определение № 254 от 20. 04. 2010 г. по ч. гр. д. № 179/2010 г. на Върховния касационен съд, с което е потвърдено разпореждане № 6647 от 15. 09. 2009 г. по гр. д. № 821/2009 г. на Пловдивския окръжен съд, с което е върната касационната жалба на И. Х. Д. срещу решение № 710 от 27. 04. 2009 г. по гр. д. № 821/2009 г. на Пловдивския окръжен съд, както и отмяна на посоченото решение № 710 от 27. 04. 2009 г. по гр. д. № 821/2009 г. на Пловдивския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 448 от 24. 02. 2009 г. по гр. д. № 3288/2008 г. на Пловдивския районен съд, 18 гр. с-в, с което са отхвърлени предявените от И. Х. Д. против Аграрен университет – [населено място] искове с правни основания чл. 344, ал. 1, точки 1, 2 и 3 КТ.
В молбата за отмяна вх. № 3992/12. 11. 2010 г. и уточняваща молба от 2. 03. 2011 г. се поддържа, че Върховният касационен съд е следвало да отмени разпореждането за връщана на подадената от молителя касационна жалба и да осъществи проверка на въззивното и потвърденото с него първоинстанционно решение, тъй като и двете решения са били неправилни. Към молбата не са приложени писмени доказателства.
Ответната страна по молбата Аграрен университет – [населено място] изразява становище за неоснователност на същата и оставянето й без уважение.
Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение, след като обсъди доводите на страните и прецени данните по делото, прие следното:
Молбата за отмяна е неоснователна.
Отмяната по чл. 303 ГПК е самостоятелно съдебно производство за извънинстанционен контрол на влезли в сила съдебни актове, когато те са неправилни и неправилността се дължи на някое от изчерпателно изброените в цитираната разпоредба основания, които не могат да се прилагат разширително. В случая не би могло нито едно от посочените в молбата обстоятелства, на които се основава искането за отмяна, да се квалифицира като някое от основанията по чл. 303, т.1-т.7 ГПК. Въпреки изрично предоставената от съда възможност, молителят не въвежда твърдения за наличие на такива обстоятелства. Към молбата не са представени и писмени доказателства, от които да би могло да се изведе твърдение в посочения смисъл. Съдържащите се в молбата твърдения за неправилност на определението на ВКС и на постановените по делото въззивно решение представляват касационни основания за отмяна на неправилно решение /молителят се позовава на постановяване на въззивното решение при непълнота на доказателствата, дължаща се на съществено процесуално нарушение – отказ за допускане на относими към предмета на делото гласни доказателства, както и на необоснованост на решението/, но не и основания по чл. 303 ГПК. Липсата на някоя от предпоставките по чл. 303 ГПК налага молбата за отмяна да бъде оставена без уважение.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на И. Х. Д., с която се иска отмяна, на основание чл. 303 ГПК, на определение № 254 от 20. 04. 2010 г. по ч. гр. д. № 179/2010 г. на Върховния касационен съд, с което е потвърдено разпореждане № 6647 от 15. 09. 2009 г. по гр. д. № 821/2009 г. на Пловдивския окръжен съд, с което е върната касационната жалба на И. Х. Д. срещу решение № 710 от 27. 04. 2009 г. по гр. д. № 821/2009 г. на Пловдивския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 448 от 24. 02. 2009 г. по гр. д. № 3288/2008 г. на Пловдивския районен съд, 18 гр. с-в, както и на решение № 710 от 27. 04. 2009 г. по гр. д. № 821/2009 г. на Пловдивския окръжен съд, потвърждаващо решение № 448 от 24. 02. 2009 г. по гр. д. № 3288/2008 г. на Пловдивския районен съд, 18 гр. с-в, с което са отхвърлени предявените от И. Х. Д. против Аграрен университет – [населено място] искове с правни основания чл. 344, ал. 1, точки 1, 2 и 3 КТ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар