Решение №332 от 40599 по гр. дело №693/693 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 332

С., 25.02.2011 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ЧЕТВЪРТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА
Членове: АЛБЕНА БОНЕВА ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

изслуша докладваното от съдията Ц. гр. д. № 1561 по описа за 2010 год., и за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 288 ГПК.
С решение от 30.04.2010 г. по гр.д. № 472/2010 г. на С. градски съд са уважени обективно съединени искове с правно основание чл. 344, ал.1, т.1 и т.2 КТ, предявени от Г. М. М. от[населено място] против [фирма],[населено място] за отмяна на уволнение, извършено със заповед № 212 от 16.06.2009 г. и за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност. В решението е прието, че трудовият договор с ищеца, изпълнявал длъжността „експерт – ръководител на отдел „Корпоративни комуникации” в Дирекция „Човешки ресурси, корпоративни комуникации и административни дейности” при [фирма] е бил прекратен от работодателя при липса на предпоставките по чл. 328, ал.1, т.2, пр.2 КТ – реално извършено съкращаване на щата. Прието е, че едновременно със съкращаването на целият отдел „Корпоративни комуникации” е била създадена нова длъжност „връзки с обществеността” на пряко подчинение на изпълнителния директор на дружеството и тъй като работодателят не е провел пълно и главно доказване на факта, че новосъздадената длъжност е различна от съкратената, заемана от ищеца, уволнението е извършено в нарушение на закона.
Касационна жалба против решението на С. градски съд е постъпила от [фирма],[населено място]. Поддържа се, че е налице основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал.1, т.3 ГПК по обуславящия изхода на делото въпрос: кои са критериите за преценка за сходство в длъжностите и следва ли да се извършва преценка за разликата в трудовите функции с оглед характера и спецификата на възложената работа.
Ответникът по касационната жалба Г. М. М. счита, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира, че са налице предпоставките по чл. 280, ал.1, т.3 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение -повдигнатият в изложението към касационната жалба материалноправен въпрос е от значение за точното приложение на чл. 328, ал.1, т.2 КТ и за развитието на правото.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на решение от 30.04.2010 г. по гр.д. № 472/2010 г. на С. градски съд, Втори „в” въззивен състав.
УКАЗВА на касатора [фирма],[населено място] в седмичен срок от съобщението да представи доказателства за внесена държавна такса по жалбата в размер на 60 лева, както и че при неизпълнение на указанията в срок, жалбата подлежи на връщане на основание чл. 286, ал.1, т.2 ГПК.
При своевременно изпълнение на указанията за внасяне на държавна такса, делото да се докладва за насрочване на Председателя на Четвърто гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар