Решение №351 от 41239 по гр. дело №926/926 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

Р Е Ш Е Н И Е

№ 351

С. 26.11.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 6 ноември две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 926/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 303 и сл. ГПК.
Образувано е по молба на С. А. Ч. от [населено място], за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК на влязлото в сила решение № 1181 от 20.10.2011г. по гр.д. № 1532/2011г. на Варненския окръжен съд, г.о., VІІІ с-в, с което е потвърдено решението на Варненския районен съд, ХХVІ с-в, № 2570 от 10.06.2011г. по гр.д. № 18782/2010г., с което е отхвърлен предявеният от С. А. Ч. срещу Кооперация „Г.-В.” иск с правно основание чл. 214 КТ.
Ответникът по молбата Кооперация „Г.-В.” [населено място] в представения писмен отговор изразява становище за неоснователност на молбата за отмяна. Претендира разноските по делото.
Молбата за отмяна е подадена в срока по чл. 305, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима. За да се произнесе по основателността й ВКС, трето г. о. взе предвид следното:
За да отхвърли иска Варненският окръжен съд е приел, че незаконно отстраняване от работа е налице само при наличието на обвързващо страните трудово правоотношение. Когато същото е прекратено от работодателя, както е в случая, дори и това прекратяване да е незаконосъобразно, няма незаконно отстраняване, тъй като работодателят отговаря за незаконно уволнение. Не се твърди, че ищецът е заемал две длъжности в кооперация „Г.-В.”. В случай, че ищецът не е заемал длъжността „ръководител финансов отдел” няма как да бъде прекратено трудовото му правоотношение за нея и същата няма да произведе действие спрямо него. Същевременно с това ищецът твърди, че е бил назначен на длъжността „главен счетоводител” и е бил отстранен незаконосъобразно от работодателя да я изпълнява, но твърденията му не са подкрепени с доказателства. Към датата на сключване на това допълнително споразумение в щатното разписание на кооперацията не е съществувала длъжност „главен счетоводител” и предвид изписания шифър за длъжността „ръководител финансов отдел” явно е допусната грешка при изписване на длъжността.
Молителят твърди, че са настъпили нови обстоятелства, удостоверени с приложените към молбата писмени доказателства, които са от съществено значение за делото. Представя преписи от определение № 465 от 17.04.2012г. по гр.д. № 1442/2011г. на ВКС, V г.о. с което не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Варненския окръжен съд, г.о., ІV с-в, № 660 от 18.05.2011г. по гр.д. № 727/2011г., с което е потвърдено решението на Варненския районен съд, ХІІ с-в, № 534 от 16.02.2011г. по гр.д. № 16686/2010г., с което е признато за незаконно и е отменено уволнението на С. А. Ч., извършено със заповед от 26.08.2010г. на председателя на Кооперация „Г.-В.” [населено място]. Излага съображения, че с влязлото в сила решение по гр.д. № 727/2011г. В. се потвърждава фактът, че е работил на длъжността „главен счетоводител” и за тази длъжност трудовият му договор не е прекратен.
ВКС намира молбата за отмяна за неоснователна поради следните съображения:
Основанието по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК за отмяна на влязло в сила решение е приложимо, когато след влизане в сила на съдебния акт се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства, които са от съществено значение за делото. Разпоредбата има предвид непълнота на фактическия и доказателствения материал, т.е. факти от действителността, които имат значение на юридически или доказателствени факти, които не са били известни на страната или макар и твърдените обстоятелства да са й били известни, тя не е могла да се снабди своевременно с писмени доказателства за установяването им. Съгласно т. 3 на ППВС № 2/1977г., допустима е отмяна на влязло в сила решение на основание чл. 231, ал. 1, б. „а” ГПК /отм./, /чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК-2007г./ и в случаите когато страната е твърдяла известно обстоятелство при разглеждането на делото, но не е могла да го установи, а след влизане в сила на решението в друго производство това обстоятелство е установено по надлежния ред.
В случая с представените съдебни актове молителят цели да установи, че е заемал „главен счетоводител”, а не „ръководител финансов отдел”, за която е прекратено трудовото му правоотношение. Претендирал е обезщетени за недопускане на работа на длъжността „главен счетоводител, за която трудовото му правоотношение според него не е прекратено. Решението на В. по гр.д. № 727/2011г., преди влизането му в сила, е било представено по настоящото дело.
Представените съдебни актове не са нови писмени доказателства по смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК, нито установяват нови обстоятелства. Мотивите на приложените съдебни актове не съставляват доказателство за твърдяното обстоятелство. Съгласно т. 18, ТР № 1/04.01.2001г. ОСГТК на ВКС източник на силата на пресъдено нещо е диспозитивът на решението, а мотивите към решението не са част от него. Те съдържат редица констатации относно доказателствените и правнорелевантни факти, по които не се формира сила на пресъдено нещо.
По изложените съображения молбата за отмяна е неоснователна и следва да се остави без уважение. Ответникът е поискал присъждане на разноските по делото, но не е представил доказателства за направени разноски пред ВКС, поради което такива не се присъждат.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба на С. А. Ч. от [населено място], за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК на влязлото в сила решение № 1181 от 20.10.2011г. по гр.д. № 1532/2011г. на Варненския окръжен съд, г.о., VІІІ с-в.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар