Решение №353 от 43619 по нак. дело №965/965 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 353
София, 03.06.2019 година

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, в закрито заседание на двадесет и втори май две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова ч. т. д. № 1060/2019 г.

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на „Беркут К.” Е., гр. София срещу определение № 676 от 10.12.2018 г. по ч. т. д. № 2974/2018 г. на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, с което е оставена без разглеждане подадената от „А.-94” АД (в несъстоятелност) частна касационна жалба против определение № 96 от 03.04.2018 г. по ч. т. д. № 69/2018 г. на Бургаски апелативен съд в частта, с която, след частична отмяна на определение № 230 от 13.03.2018 г. по т. д. № 139/2018 г. на Бургаски окръжен съд, е допуснато обезпечение на бъдещ иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, който ще бъде предявен от „Беркут К.” Е. против „А.-94” АД (в несъстоятелност), чрез налагане на възбрана върху конкретно посочени активи на несъстоятелното дружество.
Частният жалбоподател моли за отмяна на атакуваното определение като неправилно. Изразява несъгласие с извода за недопустимост на производството по подадената от „А.-94” АД (в несъстоятелност) частна касационна жалба, като обаче съображенията му са свързани с неправилността на друго определение на ВКС – определение № 675 от 10.012.2018 г. по ч. т. д. № 2975/2018 г. на ІІ т. о., което е необжалваемо.
Ответникът по частната жалба – „А.-94” АД (в несъстоятелност) – оспорва същата като недопустима, респ. като неоснователна в писмен отговор от 19.04.2019 г.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като прецени данните по делото и становищата на страните, приема следното:
Частната жалба е депозирана в рамките на преклузивния едноседмичен срок по чл. 275, ал.1 ГПК от надлежна страна, но е процесуално недопустима.
За да остави без разглеждане подадената от „А.-94” АД (в несъстоятелност) частна касационна жалба против определение № 96 от 03.04.2018 г. по ч. т. д. № 69/2018 г. на Бургаски апелативен съд в частта, с която, след частична отмяна на определение № 230 от 13.03.2018 г. по т. д. № 139/2018 г. на Бургаски окръжен съд, е допуснато обезпечение на бъдещ иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, който ще бъде предявен от „Беркут К.” Е. против „А.-94” АД (в несъстоятелност), първият тричленен състав на ВКС е приел, че за частния касатор липсва правен интерес от обжалване на въззивния акт. Този извод е направен с оглед обстоятелството, че допуснатото в полза на бъдещия ищец „Беркут К.” Е. обезпечение впоследствие, по молба на самия него, е било отменено с определение № 132 от 09.05.2018 г. по ч. т. д. № 69/2018 г. на Бургаски апелативен съд (потвърдено с определение по ч. т. д. № 2975/2018 г. на ВКС, ТК, Второ отделение), като е обезсилена издадената обезпечителна заповед и е върната внесената от дружеството-молител парична гаранция.
Настоящият състав намира, че за частния жалбоподател „Беркут К.” Е. липсва правен интерес от атакуване на посоченото определение.
За да възникне правото да обжалва съдебния акт, страната трябва да е засегната от неговото действие, т. е. да не е постигнат целения от нея правен резултат. В настоящия случай такъв интерес не е налице за „Беркут К.” Е. по отношение определение № 676 от 10.12.2018 г. по ч. т. д. № 2974/2018г. на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение. Този извод произтича, от една страна, от обстоятелството, че частната касационна жалба, която е оставена без разглеждане, е депозирана не от настоящия частен жалбоподател „Беркут К.” Е., а от насрещната му страна „А.-94” АД (в несъстоятелност), и е насочена срещу въззивен акт, който е постановен в полза на „Беркут К.” Е.. Освен това, от значение за правния интерес от обжалване е и обстоятелството, че определението, с което въззивният съд е допуснал обезпечение в полза на настоящия частен жалбоподател, вече е отменено (и то по негова молба) с влязло в сила определение № 132 от 09.05.2018 г. по ч. т. д. № 69/2018 г. на Бургаски апелативен съд.

Така мотивиран, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от „Беркут К.” Е., гр. София частна жалба срещу определение № 676 от 10.12.2018 г. по ч. т. д. № 2974/2018 г. на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение.

Определението подлежи на обжалване пред друг тричленен състав на Върховен касационен съд, Търговска колегия в едноседмичен срок от съобщението до частния жалбоподател за постановяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Решение №629 от 39987 по гр. дело №1725/1725 на 2-ро гр. отделение, Търговска колегия на ВКС

                                     Р Е Ш Е Н И Е № 629 гр.София, 23. 06.  2009 година В ИМЕТО НА НАРОДА ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,   Първо гражданско отделение в

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest