Решение №36 от 42038 по гр. дело №5253/5253 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 36

гр. С. 03.02. 2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми януари две хиляди и петнадесета година в състав:
П.: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

като изслуша докладваното от съдия Ц. Г. гр. д. № 5253/2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК.
Образувано е по подадена от В. Г. М. от [населено място], молба за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК на влязлото в сила решение № 6389 от 04.10.2012 г. по в. гр. д. № 7935/2012 г. на Софийски градски съд, с което е потвърдено решение № I-026-25 от 05.03.2012 г. на Софийски районен съд, първо гражданско отделение, 26 – ти състав по гр. д. № 51100/2009 г.
В срока по чл. 306, ал. 3 ГПК ответниците са депозирали писмени отговори на молбата за отмяна. Изложени са доводи за недопустимост и неоснователност на искането за отмяна.
Молителката е обосновала основанието по чл. 303, ал. 1, т. 1, предл. първо ГПК. Молбата за отмяна е подадена в срока по чл. 305, ал. 1, т. 1 ГПК, съобразно твърденията на молителката относно момента на узнаване на новите обстоятелства, и отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1 ГПК, поради което следва да се допусне до разглеждане.
Предвид изложеното Върховният касационен съд, трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА разглеждане на молба вх. № 1025603 от 02.07.2013 г. на В. Г. М. от [населено място], за отмяна на влязлото в сила решение № 6389/04.10.2012г. по гр.д. № 7935/2012г. на Софийски градски съд, ГО, ІV-Г възз. с-в., с което е потвърдено решението на Софийски районен съд, І г.о., 26 с-в, от 05.03.2012 г. по гр. д. № 51100/2009 г.
Делото да се докладва на председателя на III г. о. на ВКС за насрочване в открито съдебно заседание.

П.:

Членове:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
fertte salla test