Решение №360 от 40854 по гр. дело №974/974 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

Р Е Ш Е Н И Е

№ 360

С. 07.11.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 25 октомври две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 974/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 303 и сл. ГПК.
Образувано е по молба на Б. С. Д., С. С. Б. и Г. С. Д., всички от [населено място], за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 и чл. 304 ГПК на решение № 773 от 10.02.2011г., постановено по гр.д. № 600/2009г. ІV г.о. на ВКС, с което е отменено решението на Благоевградския окръжен съд от 15.12.2008г. по гр.д. № 708/2008г. и вместо него с решението на ВКС е обявен за окончателен предварителният договор от 25.05.2000г., сключен между И. Х. Б. и С. П. Д. за продажба на недвижим имот, находящ се в [населено място], подробно описан в решението.
Ответникът И. Х. Б. от [населено място] в представената по делото молба-заявление изразява становище за неоснователност на молбата.
Молбата за отмяна е подадена в срока по чл. 305, ал.1 ГПК и е процесуално допустима. За да се произнесе по основателността й ВКС, трето г. о. взе предвид следното:
Молбата за отмяна е подадена на две основания като основанието по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК е мотивирано с твърдения, че пропускът да бъдат конституирани молителите като страна по делото в качеството им на съсобственици на процесния имот и да бъдат уведомявани за извършваните процесуални действия, съставлява нарушение на правото им на участие в процеса.
Искането за отмяна на решението поради наличието на първата хипотеза на чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК – страната вследствие нарушаване на съответните правила е била лишена от възможност да участва в делото, е неоснователно поради следните съображения:
Както е видно от цитираната разпоредба, това основание е приложимо само по отношение на страните по делото. Молителите не са били страна по делото, поради което молбата за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК е неоснователна и следва да се остави без уважение.
Не е налице и второто посочено от молителите основание за отмяна на решението. Отмяна на влязло в сила решение съгласно чл. 304 ГПК може да иска това трето лице, спрямо което решението има сила, /независимо, че то не е било страна по делото/, поради качеството му на необходим другар – чл. 216, ал. 2 ГПК. В случая молителите заявяват, че са съсобственици заедно с продавача – техен баща, на процесния недвижим имот. Съсобствениците не са необходими, а обикновени другари, както е прието и в решението, предмет на молбата за отмяна, във връзка с представените по делото данни в тази насока и снованите на тях доводи на ответника за неоснователност на иска по чл. 19, ал. 3 ЗЗД.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Б. С. Д., С. С. Б. и Г. С. Д., всички от [населено място], за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 и чл. 304 ГПК на решение № 773 от 10.02.2011г., постановено по гр.д. № 600/2009г. ІV г.о. на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар