Решение №360 от 43083 по нак. дело №927/927 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Индекс 1

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 360

гр. София, 14.12.2017 г.

БОЙКА СТОИЛОВА – председател на Четвърто гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 12061 от 11.12.2017 г., констатира следното:
Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК – ІІ поток
Частна жалба вх. № 11433 от 23.10.2017 г. от [фирма], чрез адв. С. Ц., против определение № 168 от 27.09.2017 г. по гр. дело № 3082/2016 г. на ВКС, ІІ г.о., отговаря частично на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:
1/ подадена e в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК /пощ. клеймо от 20.10.2017 г. /четливо/; препис от обжалваното определение е връчен на 12.10.2017 г./;
2/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, вр.чл. 260 ГПК;
3/ приложено е адвокатско пълномощно за упълномощения адвокат – л. 129 и 130 от гр. дело № 3082/2016 г. на ВКС, ІІ г.о.;
4/ внесена е държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр.чл. 261, т. 4 ГПК и вр.чл. 19 ТДТССГПК;
5/ осъществена е частично процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК – постъпил отговор. Не е осъществена процедурата по връчване на И. И., [фирма], [фирма] и [фирма].

Предвид изложеното, постъпилата частна жалба е нередовна, не отговаря на изискванията на чл. 274 и сл. ГПК и следва да бъде върната на администриращия съд за осъществяване на процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК по отношение на И. И., [фирма], [фирма] и [фирма].

Налице са основанията на чл. 22, ал. 1, т. 5 ГПК за отвод на съдиите Б. Б., Б. И. и Д. Д., както и за отвод на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК на съдия М. П..
По изложените съображения, председателят на Четвърто отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
р а з п о р е д и :
ВРЪЩА преписката за изпълнение на дадените указания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Изготвил и извършил проверка съдебен помощник: Св. Е.: …………………………………….

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest