Решение №369 от 42307 по гр. дело №5230/5230 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 369

Гр.С., 30.10. 2015г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми октомври през двехиляди и петнадесета година, в състав

П.: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Папазова
Майя Русева

при участието на секретаря ………….., като разгледа докладваното от съдията Русева г.д. N.5230 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.307 ал.1 ГПК.

Образувано е по молба вх.№.817/2.09.15г. на Д. Ц. И. за отмяна на основание чл.303 ал.1 ГПК на влязло в сила решение от 19.02.15 по г.д.№.371/14 на Берковски районен съд – с което по предявен от молителката иск е допусната делба на 14 имота и не е допусната такава на 7. С молбата се релевира основание по чл.303 ал.1 т.1 ГПК. Твърди се, че молителката живее и работи в чужбина, като едва след последното съдебно заседание на въззивната инстанция /потвърдила първоинстанционното решение с такова от 7.07.15г./, проведено на 15.06.15г., тя узнала, че един от съделителите – Т. И. П., е починал на 8.02.15г. При тези обстоятелства се представя удостоверение за наследници №.241/24.07.15г. и се иска отмяна на двете решения, като се конституират правилно страните в производството.
Ответните страни не вземат становище.

Върховният касационен съд, в настоящия състав на Трето гражданско отделение, при проверката за допустимостта на молбата за отмяна с оглед изложените в нея съображения, намира следното:

Молбата е подадена от надлежна страна – имаща право и интерес от отмяна на постановеното решение, срещу подлежащ на отмяна окончателен съдебен акт, в законоустановен срок, съдържа изложение на обстоятелства във връзка с твърдяното основание за отмяна. Предвид изложеното тя е допустима и следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание.

Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА до разглеждане в открито съдебно заседание молбата на Д. Ц. И. за отмяна на влязлото в сила решение от 19.02.15 по г.д.№.371/14 на Берковски районен съд.

ДЕЛОТО ДА СЕ ДОКЛАДВА на председателя на ІІІ ГО за насрочване в открито съдебно заседание.

Определението е окончателно.

П.: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.