Решение №37 от 40563 по гр. дело №5852/5852 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 37

[населено място], 20.01.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 18.01.2011 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: М. И.
И. П.

като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. №1239/10 г.,
за да се произнесе, намира следното:

Производството е по чл.288, вр. с чл.280 от ГПК.
ВКС се произнася по допустимостта на касационната жалба на Обединени ученически общежития /О./,гр. Х. срещу въззивното решение на Хасковски окръжен съд /ОС/ по гр.д. №193/10 г. и по допускане на обжалването.
С въззивното решение са уважени исковете на П. Х. срещу касатора с пр. осн. чл.344, ал.1,т.1, 2 и 3 от КТ – отменено е като незаконно уволнението на ищеца от длъжността „възпитател” при ответника, извършено на осн. чл.328, ал.1,т.2,пр.2 от КТ, той е възстановен на предишната работа и му е присъдено обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ.
Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 от ГПК срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение и е допустима.
За допускане на обжалването касаторът се позовава на чл.280, ал.1,т.2 от ГПК. Намира, че материалноправният въпрос за критериите, по които се извършва подборът, прилагането им от работодателя и характера на преценката му и процесуалният – за доказването и съдебната преценка на подбора при оспорване на уволнението са решени в противоречие с решение №152/08 г. на Силистренски окръжен съд /ОС/, без данни за влизане в сила и с влязлото в сила решение на Софийски апелативен съд /АС/ по гр.д. №592/07 г.
Въззивният съд е приел, че в тежест на работодателя е да докаже, че е извършил подбор по чл.329, ал.1 от КТ при съкращаване на част от длъжностите в общежитието. Извършване на подбор от работодателя преди уволнението се установява по делото, но не и по какви критерии. Законоустановените критерии, по които да се извърши подборът са посочени в решението на Общото събрание на О. от 24.09.09 г., но липсват данни за реална съпоставка на подлежащите на подбор служители, по конкретни показатели за прилагане на тези критерии. Протоколираната за всеки служител крайна точкова оценка, базирана според протокола на атестационни карти, непредставени по делото, според ОС не е достатъчна за доказване на действително извършен законосъобразен подбор, чрез сравнение на служителите по критериите на чл.329 от КТ.
Така приетото не противоречи на решението на АС по гр.д. №592/07 г. Там също е прието, че предмет на съдебен контрол е само законосъобразността на подбора при спазване нормата на чл.329, ал.1 от КТ , но не и съдържанието на доказано формираната преценка на работодателя при прилагане на нормативно установените критерии. Във връзка с последното е посочено, че по делото има данни за сравнение на подлежащите на подбор лица по професионална квалификация и по обективни показатели за качество, срочност и резултат от работата на всеки. След така извършени от работодателя конкретна преценка и сравнение е направен извод, че ищецът е с по –ниско ниво на изпълнение на работата от останалите служители и следва да бъде освободен поради съкращаване на щата. За решението на Силистренски ОС няма данни за влизане в сила и то не може да обоснове противоречие с обжалваното в хипотезата на чл.280, ал.1,т.2 от ГПК.
Или работодателят следва да установи, че е извършил преценка за всеки от служителите и ги е сравнил по критериите на закона, които са с обективни признаци и оценъчно съдържание, така че на работа да останат по-добрите. Преценката за нивото на работа е субективна и не подлежи на съд. контрол, но работодателят следва да установи, че я е извършил въз основа на данни за работата на служителя и сравнение с тези за останалите. В този смисъл са и решения на ВКС по чл.290 от ГПК, представляващи практика по чл.280, ал.1,т.1 от ГПК / ТР №1/10 г. на ОСГТК/ – напр. Р по гр.д. №4322/08 г. на ВКС, трето г.о., по гр.д. №75/09 г. на четвърто г.о.
Не са налице основания за допускане на обжалването и ВКС на РБ, трето г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Окръжен съд Хасково по гр.д. №193/10 г. от 19.05.10 г.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар