Решение №372 от 17.6.2015 по ч.пр. дело №2604/2604 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 372

София, 17.06.2015год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ,гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на единадесети юни през две хиляди и петнадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

като изслуша докладваното от съдията Томов ч.гр. д. № 2604 по описа за 2015 год., за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал.2 от ГПК, образувано по частна жалба на [фирма] със седалище [населено място] , подадена чрез адв. Г. И. от САК ,срещу определение №484 от 18.02.2015г по в гр.д. 469/2015г на Пловдивски окръжен съд ,с което въззивният съд служебно е констатирал постъпването на въззивната жалба на [фирма] срещу първоинстанционното решение след срока по чл.259 ал.1 ГПК .
Жалбоподателят поддържа ,че Пловдивски окръжен съд е приложил процесуалния закон неправилно, тъй като въпреки констатацията си ,че въззивната жалба е постъпила в Пловдивски районния съд с куриерска пратка, документите по която са приложени по въззивното дело с изходяща дата 07.08.2014г – последният ден от срока за обжалване ,този съд не е зачел доказателствата, позовавайки се една очевидна фактическа грешка. Погрешно в документа(товарителница) е бил посочен номера на друго гражданско дело (гр.д № 1488/2012г на РС Пловдив ),до което въззивната жалба не се е отнасяла , тъй като е постъпила срещу решение по гр.д № 3472/2012г по описа на същия съд .Така постъпилата в срок въззивна жалба е била правилно администрирана от РС Пловдив при свързване с делото и изпращането му по компетентност, като неправилно Пловдивски ОС е приел ,че щом страните по гр.д №1488/2012г на РС Пловдив и гр.д № 3472/2012г на РС Пловдив са различни , въззивната жалба е просрочена .
Частната жалба е основателна .
Въззивният съд е констатирал регистрирането на въззивната жалба срещу решение №2913 от 08.07.2014г по гр.д № 3472/2012г на ПРС 12 състав ,като постъпила в съда на 08.08.2014г. Неправилно този съд е игнорирал доказателствата , че на 07.08.2014г жалбата е предадена като адресирана до съответния съд на куриерска фирма и считано до тази дата, срокът е спазен . За спазването на срока при въззивно обжалване е от значение постъпването на жалбата в съда . До кое решение и по кое дело в същия съд се отнася самата въззивна жалба е въпрос , който се решава при администрирането й , като се изхожда от обективираното в нея съдържание съгласно чл.260 ГПК , а не от данните по куриерската пратка , които документи имат значение само за преценката дали жалбата е подадена в срок . Датата на предаването на жалбата по пощата , или чрез фирма за куриерски услуги, ползва жалбоподателя за да установи спазването на законния срок при съответното процесуално действие ,макар съдебните книжа да да регистирани като постъпващи в съда по- късно . В случая въззивната жалба на [фирма] е постъпила в съответния съд с куриерска пратка на фирмата „Е. Експрес” в която изпращачът погрешно е почил номера на гражданското дело , до която същата се отнася. Самата въззивна жалба обаче съдържа ясно указание кое решение се обжалва , кой го обжалва и по кое гражданско дело на ПРС е постановено обжалваното решение. Изводът на въззивния съд ,че надлежно постъпилата в съда въззивна жалба следва да се счита за просрочена поради това ,че съгласно съпровождащите я документи се отнася до друго дело , е в нарушение на служебните му задължения и няма опора в относимите към спазването на срока факти. Изводът за пропускане на срока противоречи на наличните по делото данни .
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІІ го,

О П Р Е Д Е Л И:

Отменява определение №484 от 18.02.2015г по в гр.д. 469/2015г на Пловдивски окръжен съд ,с което е върната въззивната жалба на [фирма] със седалище [населено място] срещу решение №2913 от 08.07.2014г по гр.д № 3472/2012г на ПРС 12 състав
Връща делото на Пловдивски окръжен съд за по- нататъшни процесуални действия по разглеждане на постъпилата въззивна жалба .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар