Решение №386 от 40371 по нак. дело №363/363 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
 
№386
 
гр.София, 12 юли 2010 г.
В името на народа
            Върховният касационен съд на РБ, трето наказателно отделение в открито съдебно заседание на двадесет и четвърти юни две хиляди и десета година, в състав:
                                                       
                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вероника Имова
 
                                                                   ЧЛЕНОВЕ: Борислав Ангелов                                                                                                     
                                                                                  Павлина Панова
 
 
с участието на прокурора Димитър Генчев
и при секретаря Лилия Гаврилова,
разгледа докладваното от съдията Борислав Ангелов
наказателно дело № 363/2010  година.
            Образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура-гр. Благоевград против присъда № 33 от 22.01.2010 год. по внохд № 490/09 год. на Благоевградски окръжен съд.
            В протеста се твърди, че при постановяване на оправдателната присъда въззивният съд е допуснал съществени процесуални нарушения довели до неправилно приложение на закона-касационни основания по чл.348 ал.1, т.т. 1 и 2 НПК. Доводите за това са, че в решението на въззивния съд липсва изследване на всички обстоятелства по делото. Не са обсъдени и правилно ценени взаимно изключващите се назначени и приети експертизи-химическа и съдебномедицинска. При вземане на кръвната проба са спазени всички изисквания на Наредба № 30/2001 год. Изследването е показало 1.29 %о алкохол в кръвта, което е определящо за съставомерността на деянието по чл.343б НК. Неправилно съдът е приел безусловно заключението на допълнителната тройна съдебномедицинска експертиза, без да е изследвано от експертите какви фактори влияят на съдържанието на алкохол в издишвания въздух, при извършена проверка с техническа средство „Дрегер” и без да е съпоставена с останалите доказателства по делото. Прави се искане за отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.
            Прокурорът поддържа протеста по изложени в него съображения.
            Защитата на подсъдимия намира протеста за неоснователен, като счита присъдата за обоснована и законосъобразна.
            ВКС на РБ, за да се произнесе взе предвид следното:
            С присъда № 5* от 17.09.2009 год. по нохд № 539/09 год., Благоевградски районен съд е признал подсъдимата И. И. Т. за виновна в извършено престъпление по чл.343б ал.1 НК, и при условията на чл.55 ал.1, т.2, б.”б” НК е осъдена на „пробация” със задължителните пробационни мерки за срок от шест месеца, и е лишена от право да управлява МПС за срок от една година.
            С протестираната присъда посочената е отменена и постановена нова, с която подсъдимата И. Т. на основание чл.304 ал.1 НПК е призната за невинна и оправдана по повдигнатото и обвинение по чл.343б ал.1 НК.
            След като обсъди доводите на страните и извърши проверка на присъдата в пределите на чл.347 ал.1 НПК, Върховният касационен съд намира, че протестът е НЕОСНОВАТЕЛЕН.
            Изразеното в протеста несъгласие с оправдаването на подсъдимата Т. по чл.343б ал.1 НК, по изложените в него възражения, сочи на необоснованост на съдебният акт, което е извън основанията за касационен контрол. Направените от въззивния съд извод за невиновност на подсъдимата по повдигнатото обвинение са обосновани и се основават на комплексната и обективна оценка на събрания доказателствен материал. При установените от въззивната инстанция нови фактически положения, след назначаване на допълнителна тройната съдебномедицинска експертиза и разпит на вещите лица, материалният закон е приложен правилно. В протеста се оспорва назначената и  приета от въззивния съд за достоверна допълнителната съдебномедицинска експертиза, която оборва тезата на обвинението. При формирането на вътрешното си убеждение въззивният съд не е допуснал твърдяното в протеста процесуално нарушение. Преценките относно достоверността, надеждността  и обективност на конкретните доказателства да обуславят един или друг фактически извод, са изразна форма на това убеждение и не подлежат на касационен контрол, ако почиват на съвкупната оценка на доказателствените материали, изложени са конкретни съображения, поради какви причини се кредитират една група доказателствени източници, а други са отхвърлени, това кореспондира с действителното им съдържание и не противоречи на формалната логика. В разглеждания случай вътрешното убеждение на решаващия съд е било изградено в съгласие с принципите на чл.13 и 14 НПК и излагането му в мотивите на присъдата е съобразено с правилата на чл.305 НПК.
След изложени съображения /на л.4, 5 и 6 абз.1 от мотивите на присъдата/, с основание е прието допълнителното експертно заключение като обосновано и правилно. Вещите лица след съпоставяне на резултатите от проверката с техническото средство „Дрегер” в 01.25 ч. отчело 1 %о  и от взетата кръвна проба в 02.10  ч., с доказан етилов алкохол 1.29%о са категорични, че в този период подсъдимата Т. е била във фаза на резорбция на алкохола и приемат, че към момента на проверката от органите на МВР концентрацията е била 1%о. Правилността на заключението се подкрепя от обясненията на подсъдимата /на досъдебното производство и в съдебно заседание/ и показанията на свидетелите А, М. и И. Това е довело съда до правилния извод за обективна несъставомерност на деянието по чл.343б ал.1 НК, след като концентрацията на алкохол в кръвта на подсъдимата Т. , към момента на управлението на МПС и извършена алкохолна проба с техническо средство „Дрегер” е под 1.2 %о, поради което в съответствие със закона правилно е постановена оправдателна присъда.
            По изложени съображения и на основание чл.354 ал.1,т.1 НПК, Върховният касационен съд на РБ, в състав на ІІІ н.о.,
 
                                                       Р   Е   Ш   И  :
 
            ОСТАВЯ В СИЛА присъда № 33 от 22.01.2010 год.постановена по внохд № 490 по описа за 2009 год. на Благоевградски окръжен съд.
            Решението е окончателно.                 
 
                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
                                                                                  ЧЛЕНОВЕ:     
 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
efeee vegalis