Решение №388 от 11.11.2015 по гр. дело №5563/5563 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

N 388

С. , 11.11.2015 г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на десети ноември две хиляди и петнадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
Д. ДРАГНЕВ

изслуша докладваното от председателя (съдията) ТАНЯ МИТОВА
гр.дело N 5563/2015 година.
Производство по чл.307, ал. 1 ГПК.
Образувано е по молба вх. № 23554/20.08.2015 г. на Г. Д. М. и Г. Х. С. за отмяна на влязло в сила решение № 1904 от 12.12.2014 г. по гр.д. № 1954/2014 г. на Окръжен съд Варна.
Молителите поддържат основание за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК, а по отношение на Г. М. се поддържа основание по чл. 304 ГПК.
Ответниците по молбата за отмяна – С. Г. П. и С. Г. К. редовно уведомени, не вземат становище.
Върховният касационен съд, в настоящия състав на III гражданско отделение, при проверката за допустимост на молбата за отмяна с оглед изложите в нея съображения и поддържаните от молителите доводи, намира същата за допустима.
Производство за отмяна на влезли в сила решения е извънинстанционно производство, като основанията, на които може да се иска отмяната по този ред са изчерпателно изброени в чл. 303, ал. 1 ГПК. В случая, с оглед изложените в молбата съображения, се релевира това по чл. 303, ал. 1, т.5 ГПК а по отношение на другия молител – основанието по чл. 304 ГПК.
Молбата за отмяна е подадена от процесуално легитимирани лица и съдържа посочване на основанията за отмяна на влязло в сила решение, поради което следва да се допусне нейното разглеждане по същество от настоящата инстанция, като страните бъдат призовани за изслушване в открито съдебно заседание.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разглеждане молбата на Г. Д. М. и Г. Х. С., за отмяна на влязло в сила решение № 1904 от 12.12.2014 г. по гр.д. № 1954/2014 г. на Окръжен съд Варна.
Насрочва делото за разглеждане в съдебно заседание на 17.12.2015 г. в 9 ч. с призоваване на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар