Решение №40 от 40926 по гр. дело №4350/4350 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 40

С., 18.01.2012 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание в състав:

Председател: ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА
Членове: МАРГАРИТА СОКОЛОВА
ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Генчева гр.д.№298 по описа за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 от ГПК.
С решение №512 от 22.11.10г. по гр.д.№432/10г. на Добричкия окръжен съд е обезсилено решение №14 от 13.03.08г. по гр.д.№77/05г. на Тервелския районен съд и е прекратено производството по предявения от С. В. Г. срещу М. Т. Н., Г. Т. И. и Й. Т. С. иск за собственост на земеделски земи.
Въззивният съд е приел, че в определения срок ищцата не е изпълнила указанията за отстраняване недостатъците на исковата молба, изразяващи се в липса на ясно очертаване на предмета на правния спор. Молбата и от 18.10.2010г. е подадена след срока и съгласно чл.40 от ГПК/отм./ не следва да бъде зачетена. При това положение първоинстанционното решение, постановено по нередовна искова молба, се явява процесуално недопустимо и следва да бъде обезсилено.
Касационна жалба срещу въззивното решение е подадена от ищцата. Тя поддържа, че съдът не е имал основание да оставя исковата и молба без движение, тъй като в нея и в представените по делото доказателства са посочени всички факти относно спорното материално право и неговата индивидуализация. Определението, с което исковата молба е била оставена без движение, противоречи на съдебната практика, че последицата на чл.129, ал.3 от ГПК се прилага само когато преди това съдът е дал ясни и законосъобразни указания и е посочил срок за изпълнението им – определение от 02.10.07г. по гр.д.№1012/07г. на СОС, определение №276 от 31.05.2010г. по ч.гр.д.№162/10г. на ВКС, трето гр.отд. На следващо място – обжалваното решение влиза в противоречие с определение №44 от 10.06.99г. по ч.гр.д.№63/99г. на второ гр.отд. на ВКС, според което при ревандикационен иск не е необходимо спорните имоти да бъдат индивидуализирани с граници, когато предмет на спора са земеделски земи. На трето място – като не дал повторна възможност на ищцата да изпълни дадените и указания, въпреки наличието на уважителна причина за забавянето, окръжният съд действал в противоречие с решение №556/17.12.98г. по гр.д.№382/98г. на ВКС. И на последно място – като не зачел конститутивното действие на решението на поземлената комисия за възстановяване на собствеността на ищцата върху земеделските земи в нови реални граници с план за земеразделяне, въззивният съд действал в противоречие с ТР №1 по гр.д.№11/97г. на ОСГК на ВС и решение №1270/09.12.06г. по гр.д.№5738/07г. на ВКС, трето гр.отд.
Ответниците в производството М. Т. Н., Г. Т. И. и Й. Т. С. оспорват жалбата. Считат, че тя не следва да се допуска до касационно обжалване.
Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение приема, че е налице основанието на чл.280, ал.1, т.1 от ГПК за допустимост на касационното обжалване. Първият от поставените въпроси – за условията, при които се прилага последицата на чл.129, ал.3 от ГПК, е определящ за изхода на спора в настоящата му фаза. Начинът, по който е процедирал въззивният съд, противоречи на постановената междувременно задължителна практика на ВКС по този въпрос – решение №434 от 13.05.10г. по гр.д.№700/09г. на ВКС, І ГО.
Водим от изложеното, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на решение №512 от 22.11.10г. по гр.д.№432/10г. на Добричкия окръжен съд.
Указва на жалбоподателката в едноседмичен срок от съобщението да внесе по сметка на ВКС държавна такса в размер на 30лв. и да представи по делото вносната бележка, в противен случай жалбата ще бъде върната.
След представяне на доказателства за внесена държавна такса, делото да се докладва на председателя на първо гражданско отделение на ВКС за насрочване.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар