Решение №424 от 6.7.2015 по ч.пр. дело №3324/3324 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 424

София, 06.07.2015 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД,гражданска колегия трето отделение , в закрито заседание на деветнадесети юни през две хиляди и петнадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
като изслуша докладваното от съдията Е. Томов ч.гр. д. № 3324 по описа за 2015год., взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал.2 от ГПК, образувано по частна жалба на адв. А. Т. от САК като пълномощник на М. Н. И. срещу разпореждане №47447 от 05.12.2014г на Софийски градски съд , върнал касационна жалба срещу решение на същия съд, поради неизпълнение по указание за отстраняване на нередовност в срок.
Частната жалбоподателка, чрез своя представител оспорва този извод. Поддържа се оплакване за незаконосъобразност на разпореждането поради погрешни фактически констатации на съда .В действителност указанието за лично подписване на касационната жалба е изпълнено,жалбоподателката е положил лично подпис преди срокът да е изтекъл .
Частната жалба е допустима и постъпила в срок , по същество е основателна .
Софийски градски съд е мотивирал разпореждането си от 05.12.2014г за връщане на касационната жалба с неизпълнение в срок на указанието касаторката да подпише лично същата. Касационната жалба е била подадена от нейния адвокат срещу въззивното решение .Констатациите на съда в тази връзка не кореспондират с данните по делото ,от които не може да се установи кога конкретното указание е било изпълнено – чрез полагане на изискания личен подпис , понастоящем наличен и положен от жалбоподателката ( на стр. трета от касационната жалба,до подписа на пълномощника) . Въззивният съд не е мотивирал и указанието си , защо е изискал от страната това лично приподписване като условие за редовността на постъпилата в срок касационна жалба , при положение че жалбата е подадена от пълномощник – адвокат на тази страна. Видно от пълномощното, адвокатът е завел и иска ,като е имал процесуално представителство , включващо и подаване на жалба срещу акта на съда, постановен при спорна съдебна администрация по чл.127а от СК. Към датата на постановяване на обжалваното разпореждане от 05.12.2014г, не се установява касационната жалба да е имала нередовност , която жалбоподателката да отстранява , нито да е била налице нередовност , която същата да не е отстранила в срок. Обжалваното разпореждане е незаконосъобразно и следва да се отмени.
По изложените съображения Върховният касационен съд , сътав на ІІІ г.о,
О П Р Е Д Е Л И:

Отменява разпореждане №47447 от 05.12.2014г на Софийски градски съд , с което е върната касационна жалба на вх. №91384/25.07.2014г на М. Н. И. срещу въззивното решение
Връща делото на Софийски градски съд ,І. бр. въззивен състав , за по-нататъшни процесуални действия по администрирането на постъпилата касационната жалба .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.

Оценете статията

Вашият коментар