Решение №431 от 40641 по гр. дело №1515/1515 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 431
С. 08.04.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 15 март две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. П.
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1515/2010 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Г. Г. Г. от[населено място], подадена от пълномощника му адв. Н. К., против въззивното решение на В. окръжен съд, ГО, ІІ с-в, № 959 от 07.07.2010г. по в.гр.д. № 807/2010г., с което е потвърдено решението на В. районен съд, ХХVІ-ти с-в, № 351 от 02.02.2010г. по гр.д. № 1112/2009г., с което са осъдени Г. Г. и Н. Г. К. да заплатят по равно на И. Д. Д. сумата 584,64 лв., представляваща намаление на цената на продаден недвижим имот с равностойността на 28 кв.м. ид.ч. и сумата 3333,92 лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, изразяващи се в направени разноски за прекратяване на съсобствеността върху същия недвижим имот.
Ответницата по жалбата И. Д. Д. от[населено място] не е изразила становище.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване въззивно решение и е процесуално допустима в частта относно присъдената сума от 1 666,96 лв. – обезщетение за претърпени от ищцата имуществени вреди, изразяващи се в направени разноски за прекратяване на съсобствеността върху продадения й от ответника недвижим имот. В частта относно сумата 292,32 лв., предвид обжалваемия интерес и съгласно чл. 280, ал. 2 ГПК, касационната жалба е недопустима и следва да се остави без разглеждане.
За да се произнесе по допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
Въззивният съд е уважил иска за присъждане на сумата 1666,96 лв. по отношение на Г. Г. на основание чл. 79 ЗЗД, поради неизпълнение в количествено отношение на договора за покупко-продажба на недвижим имот, извършена с нот. акт № 25/2004г. Приел е за установено от фактическа страна, че с нот. акт № 150/2002г. ответниците Г. Г. и Н. К. са продали на [фирма] 28 кв.м. ид. ч. от ПИ № 177, а впоследствие с нот. акт № 25/2004г. са продали целия поземлен имот, включително и отчуждените вече 28 кв.м. ид.ч., на ищцата И. Д.. Процесната сума, съставляваща разноски за прекратяване на създадената по този начин съсобственост, съдът е присъдил като имуществена вреда за ищцата от неизпълнението на договора.
Жалбоподателят Г. Г. моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение в тази част на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК поради липса на съдебна практика по материалноправния въпрос явяват ли се в този случай вреда за купувача разноските по воденото дело за делба, след като съсобствеността с третото лице е прекратена с доброволна делба.
ВКС намира, че са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение по поставения материалноправен въпрос, който е от значение за решаването на делото, и същевременно е необходимо разглеждането му с оглед точното прилагане на разпоредбите относно обхвата на обезщетението за неизпълнение.
На касатора следва да се укаже да внесе държавна такса за разглеждането на касационната жалба в размер на 33,34 лв. в едноседмичен срок от съобщението.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на В. окръжен съд, ГО, ІІ с-в, № 959 от 07.07.2010г. по в.гр.д. № 807/2010г. в частта, с която е уважен искът на И. Д. Д. срещу Г. Г. Г. за заплащане на сумата 3333,92 лв.
Указва на Г. Г. Г. от[населено място], в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за платена държавна такса по сметка на ВКС в размер на 33,34 лв. като в съобщението се впише, че при неизпълнение на указанието касационната жалба ще бъде върната.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Г. Г. Г. срещу същото решение в частта, с което са осъдени Г. Г. и Н. К. да заплатят по равно на И. Д. Д. сумата 584,64 лв., представляваща намаление на цената на продаден недвижим имот с равностойността на 28 кв.м. ид.ч.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението в частта, с която касационната жалба е оставена без разглеждане. В останалата част определението е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар