Решение №434 от 40904 по гр. дело №1279/1279 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 434

С. 27.12.2011г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито заседание на шести декември през две хиляди и единадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

при участието на секретаря Анжела Богданова
като изслуша докладваното от съдия П. гр.д.№ 1279 по описа за 2011г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :
Производството е с правно основание чл.307 ал.2,във вр.с чл.303 ал.1 т.5 от ГПК.
Образувано е въз основа на подадената от Г. О. Б. от [населено място],като наследник на починалия на 15.04.2002г. О. Г. Карацонев-бивш жител на [населено място], молба за отмяна с вх.№ 1021741 от 18.05.11г.на влязлото в сила решение от 3.10.2005г. по гр.д. № 11164 по описа за 2004г. на Софийски районен съд. Мотивирана е с твърдение за лишаване от възможност за участие в делото и липса на надлежно представителство по отношение и на наследодателя, и на молителката. Искането е за отмяна на постановеното решение на СРС и връщане на делото за ново разглеждане.Претендира разноски.
Срещу подадената молба е постъпил писмен отговор,по смисъла на чл.306 ал.3 от ГПК от [фирма] [населено място],с който се оспорва нейната основателност.
В съдебно заседание страните не се явяват,но се представляват от процесуалните си представители,които съответно – поддържат и оспорват подадената молба за отмяна.
Върховен касационен съд,състав на Трето гражданско отделение, след като обсъди направеното искане,изразените становища и доказателствата по делото, намира молбата за основателна по следните съображения :
С решението,чиято отмяна се иска СРС е осъдил О. Г. Карацонев да заплати на [фирма] [населено място] на основание чл.79 от ЗЗД сумата от 378.95лв,представляваща стойността на предоставените му услуги по договор,ведно със законната лихва,считано от 3.12.04г., на основание чл.86 от ЗЗД сумата от 187.16лв., както и направените разноски от 142.65лв.
Съдебното производство,което е приключило с така постановеното решение е образувано на 3.12.2004г.,т.е.- две години и половина след смъртта на осъденото лице,настъпила на 15.04.2002г.Призовката за единственото проведено съдебно заседание – на 13.09.2005г.е била връчена по реда на чл.47 ал.1 изр.2 от ГПК/отм./- при отказ и съдържа дата,подпис на връчителя,изписан текст :”г-н Г. от същото жилище отказва да получи”, което е удостоверено с подпис на свидетел,чийто три имена са отбелязани от връчителя.
Обстоятелството,че производството е образувано, водено и приключило срещу лице,за което е установено,че е починало две години и половина преди това – налага отмяна на влязлия в сила акт на основание чл.303 ал.1 т.5 от ГПК. Допуснато е съществено нарушение на съдопроиз-водствените правила,защото производството е водено срещу лице,което поради смъртта си не е било възможно да бъде надлежната страна,а наследника му,който не е бил конституиран е – лишен от възможност за участие и защита в производството по делото.Налице е обективно обстоятелство, настъпило в правния мир,позоваването на което понастоящем е достатъчно за отмяна на постановения акт.
С оглед направеното искане за присъждане на разноски,изхода на делото и на основание чл.78 от ГПК – в полза на молителката следва да бъде присъдена сумата от 225лв./25лв.-платена държавна такса и 200лв.- платено адвокатско възнаграждение въз основа на договор за правна защита и съдействие от 2.12.2011г./
Мотивиран от изложеното, Върховен касационен съд,състав на Трето гражданско отделение
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ влязлото в сила решение от 3.10.2005г. по гр.д. № 11164 по описа за 2004г. на Софийски районен съд и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от неговото начало от друг състав на съда.
ОСЪЖДА [фирма] [населено място], представлявано от Б. Ж. Л. М. със съдебен адрес:гр.С. [улица] ет.1 да заплати на Г. О. Б. от [населено място] [улица] сумата от 225лв. /двеста двадесет и пет лева/,представляваща направените по делото разноски.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ:1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар