Решение №443 от 39947 по гр. дело №440/440 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                            П Р О Т О К О Л – Р 443
                                              София 14.05.2009 година

            Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение в съдебно заседание на четиринадесети май 2009 година в състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ МИТОВА
                                                 ЧЛЕНОВЕ:  АНИ САРАЛИЕВА
                                                                          ЕМИЛ ТОМОВ

и при участието на секретаря Росица Иванова сложи на
разглеждане гр. дело № 440 по описа за 2008 година,
докладвано от съдията Ани Саралиева

Производството е по § 2, ал. 12 ГПК връзка с чл. 231 и следващите ГПК /отм./

МОЛИТЕЛ: „ Нортън Б. К. ” ЕАД, редовно и своевременно призован не се представлява.
ОТВЕТНИЦИТЕ: А. И. Д., М. Б. М., Т. И. П. – Т. , Я. Р. П., О. А. Г., М. М. С., редовно и своевременно призовани не се явяват и не се представляват.
Постъпила е молба от молителя „Н” ЕАД, подписана от представляващия и надлежно оформена с приложени удостоверение за актуално състояние на дружеството и пълномощно. С нея заявява, че оттегля молбата за отмяна и моли делото да бъде прекратено.
Съдът като взе предвид постъпилата молба

О П Р Е Д Е Л И:

ВРЪЩА молбата за отмяна подадена от „Н” ЕАД, на основание чл. 231, б „е” ГПК/отм./., поради оттеглянето и.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 440/2008 г. на трето гражданско отделение.
Определението може да се обжалва с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

СЕКРЕТАР:

Определение №223 от 13.2.2015 по гр. дело №7028/7028 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 223 София, 13.02.2015 г. Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на десети февруари две хиляди и петнадесета

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
paste