Решение №456 от 40805 по търг. дело №768/768 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 456

ГР. С., 19.09.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 15.09.11 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: М. И.
И. П.

Като разгледа докладваното от съдия И. ч.гр.д. №286/11 г.,
намира следното:

Производството е по чл.248 от ГПК.
Постъпила е молба от Л. Х. за допълване на определението по делото с присъждане на сторените пред касационната инстанция разноски в размер на 300 лв., за адвокатско възнаграждение. Разноските е поискала своевременно с отговора си на частната жалба и е удостоверила извършването им с вносна бележка.
Ответницата по молбата М. Т. не изразява становище.
Молбата по чл.248 от ГПК е подадена в срока по ал.1 , допустима е и основателна. Разноските, сторени в производството по оставената без уважение частна жалба от ответницата по жалбата, сега молител, следва да й се присъдят на осн. чл.78 от ГПК и по реда на чл.248 от ГПК. Затова ВКС на РБ, трето гр. отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСЪЖДА М. Х. Т. да заплати на Л. И. Х. 300 / триста/ лв., разноски за производството пред ВКС.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар