Решение №476 от 40997 по гр. дело №1429/1429 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 476

С. 29.03.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 27 март две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1429/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на [община], подадена от пълномощника адв. А. Д., срещу въззивното решение на Ямболския окръжен съд, № 118 от 24.06.2011г. по в.гр.д. № 235/2011г., с което е потвърдено решението на Ямболския районен съд, ХІІ гр. с-в, № 205 от 05.04.2011г. по гр.д. № 3342/2010г., с което са уважени предявените от С. Иванова Г. против Общинска администрация Я. искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 – 3 КТ.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да уважи предявените от С. Иванова Г. против [община] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 – 3 КТ въззивният съд е приел, че не е налице реално съкращаване на щата, тъй като видно от длъжностните характеристики е запазена трудовата функция на премахнатата длъжност „главен специалист кадастър и регулация” в новосъздадената длъжност „младши експерт в дирекция У.”. Освен това е налице противоречие между записаното основание „съкращаване на щата” и мотивите на заповедта за уволнение, които сочат на хипотезата на чл. 325, т. 12 КТ – поради определяне на длъжността за заемане от държавен служител.
В изложението на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване касаторът [община] моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК поради противоречиво решаване от съдилищата на материалноправния въпрос има ли различия във функциите на длъжностите „младши експерт” и „главен специалист” съгласно Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, и дали определящи са тези функции или посочените в длъжностните характеристики. За наличието на противоречива практика представя решение № 375 от 29.06.2010г. по гр.д. № 95/2009г. ІІІ г.о. ВКС, постановено по реда на чл. 290 ГПК, с което е прието, че длъжностите в администрацията, включително и общинската администрация, са определени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията и Наредбата за неговото прилагане, приета с ПМС № 47/01.03.2004г., съгласно която длъжностите „младши експерт” и „главен специалист” са различни. Различията между двете длъжности произтичат от нормативно определените функции на тези длъжности в Наредбата, а не от функциите на същите, описани в длъжностните характеристики.
ВКС намира, че е налице твърдяното противоречие по поставения въпрос между въззивното решение на Ямболския окръжен съд и приложеното решение № 375/2010г. на ВКС, ІІІ г.о., поради което следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.
На жалбоподателя следва да се укаже да внесе държавна такса в размер на 55,25 лв. за разглеждане на касационната жалба, на основание чл. 18, ал. 2, т. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Ямболския окръжен съд, № 118 от 24.06.2011г. по в.гр.д. № 235/2011г.
Указва на [община] в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за платена държавна такса по сметка на ВКС в размер на 55,25 лв. като в съобщението се впише, че при неизпълнение на указанието касационната жалба ще бъде върната.
След представяне на вносна бележка за платена държавна такса делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар