Решение №493 от 40347 по гр. дело №4498/4498 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1
Р Е Ш Е Н И Е
№493
С., 18.06.2010 година
В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 8 юни две хиляди и десета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: М. Иванова
И. Папазова
При секретаря А. Б., като изслуша докладваното от съдията Ц. Георгиева гр.д. № 3861/2008г., за да се произнесе взе пред вид следното:
Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.
С определение № 43 от 13.01.2010г., постановено по настоящото дело № 3861/2008г. на ВКС, ІІІ г.о., е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Разградския окръжен съд, № 65 от 24.04.2008г. по в.гр.д. № 69/2008г., с което е оставено в сила решението на Разградския районен съд, № 369 от 10.12.2007г. по гр.д. № 1742/2004г., с което са изнесени на публична продан допуснатите до делба ниви, подробно описани в решението, с площ съответно от 16 215 кв. м., 35 832 кв. м. и 24 051 кв.м.
Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК поради противоречиво решаване от съдилищата на въпроса за начина на извършване на делбата на земеделски имоти.
За да се произнесе по основателността на жалбата Върховният касационен съдът взе пред вид следното:
С въззивното решение, предмет на обжалване по настоящото дело, съдът е постановил да се изнесат на публична продан допуснатите до делба недвижими имоти – ниви с площ от 16 215 кв. м., 35 832 кв. м. и 24 051 кв.м., тъй като са реално неподеляеми спрямо правата на страните. Приел е, че единственият начин за извършване на делбата е публичната продан, при извършването на която съделителите могат на основание чл. 348, изр. 2 ГПК да участват в наддаването и да станат собственици на имотите.
С приложените към касационната жалба решения № 177/91 г. на ВС, І г.о., № 380/1988г. на ВС, І г.о., № 805/2003г. на ВКС, І г.о., № 604/2002г. на ВКС, І г.о. е прието, че когато е допусната делба на имот между пряк наследник и наследници на друг такъв наследник, тя се извършва по колена, след което се извършва делба на поставения в общ дял на наследниците по представителство имот /р. 177/91г./, а когато допуснатите до делба имоти са земеделски земи, от тях следва да се обособят толкова реални дяла, колкото са съделителите, или ако има доброволно групиране – колкото са формираните групи, въз основа на изработен и одобрен от поземлената комисия проект за разделяне на възстановените земеделски земи, съобразно изискванията на чл. 7, ал. 3 ЗСПЗЗ /р. 380/88г. и р. 805/03г./.
Настоящият състав на ВКС намира за правилно изразеното в приложените решения становище за начина на извършване на делбата на земеделски земи, който дава възможност всеки от съделителите или съделителите от съответното коляно да получат реален дял от имотите, каквато е целта на съдебната делба.
В касационната жалба на С. С. са изложени оплаквания за материална незаконосъобразност и постановяване на решението при съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Неправилни според касатора са изводите на съда, че публичната продан е единствената възможност за извършване на делбата. Излага доводи, че съдът не е съобразил изискванията на чл. 7, ал. 3 ЗСПЗЗ и не е поставил задача за изработване на проект от поземлената комисия за обособяване на отделни имоти, според правата на съделителите по колена.
Предвид дадения отговор на въпроса за начина на извършване на делба на земеделски земи, ВКС намира жалбата за основателна.
Неправилно въззивният съд е основал решението си на заключението на съдебно-техническата експертиза, че имотите са реално неподеляеми спрямо правата на страните, без да изследва въпроса дали земеделските земи в размер общо на 76.098 дка могат да се разделят на дялове, съответни на броя на участващите в делбата колена-наследници, при спазване на изискванията на чл. 72 ЗН за минимални размери на нивите. Правните изводи на съда не са съобразени с разпоредбата на чл. 7, ал. 3 ЗСПЗЗ която постановява при делба на земеделски имоти, ако отделните части могат да се обособят в самостоятелни имоти съобразно размерите по чл. 72 ЗН, да бъде изработен и одобрен проект от общинската служба по земеделие и гори.
По изложените съображения въззивното решение следва да се отмени и делото да се върне на същия съд за ново разглеждане от фазата на събиране на доказателства. При новото разглеждане на делото с помощта на вещо лице следва да се обособят имоти съобразно колената-наследници, да се изготви и одобри от общинската служба по земеделие и гори проект, след което да се извърши делбата.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение
Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ въззивното решение на Разградския окръжен съд, № 65 от 24.04.2008г. по в.гр.д. № 69/2008г.
ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг съдебен състав.
Председател:
Членове:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest