Решение №506 от 42696 по гр. дело №783/783 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 506

София, 22.11.2016 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на шестнадесети ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Дария Проданова
Членове: Емил Марков
Ирина Петрова

като изслуша докладваното от съдията Петрова ч.т.д. № 2258 по описа за 2016 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274,ал.2 ГПК, образувано по частна жалба вх.№ 4695/2016г. на [фирма], [населено място] против Определение № 3715 от 21.12.2015г. по в.т.д.№ 4245/2015г. на САС, 11 състав, с което е оставена без разглеждане като просрочена въззивната жалба вх. № 58842/2015г. на дружеството срещу решението по т.д.№ 819/2012г. на СГС.
За да счете жалбата за недопустима с оглед срока по чл.259,ал.1 ГПК, въззивната инстанция е посочила, че съгласно приложения отрязък от съобщението за първоинстанционното решение, то е получено от законния представител на въззивника на 31.03.2015г. Констатирала е, че срокът за обжалване е изтекъл на 14.04.2015г., а жалбата е подадена по пощата на 04.05.2015г.
С частната жалба се иска отмяна на определението като неправилно. Твърдението е, че дружеството е узнало за решението на СГС на 30.04.2015г. при извършена справка в съда. Поддържа се, че съобщение за изготвянето му не е връчвано нито на законния представител, нито в канцеларията, че на 31.03.2015г. офисът е бил затворен, законният представител е бил в командировка, поради което невярно е отразена дата на връчване 31.03.2015г. чрез К. Б. в качеството му на законен представител. Поддържа се, че считано от датата на узнаването, подадената по пощата на 04.05.2015г. въззивна жалба е в срок. Направени са доказателствени искания за назначаване на графологическа експертиза за установяване дали подписът на отрязъка от съобщението за връчване на решението е на К. Б. – законния представител на дружеството и разпит на свидетел относно факта дали на датата 31.03.2015г. канцеларията на дружеството е била затворена.
В писмен отговор насрещната страна [фирма] оспорва допустимостта на настоящата частна жалба като твърди, че е просрочена. Оспорва и нейната основателност.
За да се произнесе, съставът на ВКС съобрази следното:
Датата на пощенското клеймо на плика, с който частна жалба вх.№4695/2016г. е изпратена на САС е нечетлива. С оглед датата на уведомяване на страната за атакуваното с нея определение /15.02.2016г./, за да е в срок, частната жалба следва да е депозирана до 22.02.2016г. Видно от „писмени обяснения” на началника на пощенската станция, пратката вероятно е била изпратена в периода 16.02.2016г. до 22.02.2016г.
В настоящото производство спорните въпроси са дали частната жалба е депозирана в срок и дали уведомяването за постановеното решение е станало на 31.03.2015г., в какъвто смисъл са данните от приложеното т.д.№ 819/2012г. на СГС, респ. дали узнаването за решението от 27.03.2014г., с което искът срещу [фирма] е бил уважен, съотв., дали узнаването за решението за поправка на очевидна фактическа грешка от 19.12.2014г., е преди 20.04.2015г. Ако узнаването е било осъществено преди 20.04.2015г., депозираната на 04.05.2015г. въззивна жалба не би била в рамките на срока по чл.259,ал.1 ГПК във вр. с чл.60,ал.6 ГПК.
Поисканите от частния жалбоподател доказателства – експертиза и свидетел са относими към значимата за настоящия спор преценка по съществото на спора, поради което разглеждането на частната жалба следва да бъде насрочено в открито съдебно заседание с призоваване на страните и даване възможност за събиране на поисканите доказателства. Ще следва да бъдат дадени указания на частния жалбоподател да ангажира и доказателства за допустимостта на настоящото производство, а именно за датата на постъпване в пощенската станция на писмото /непрепоръчана пощенска пратка/, с което частната жалба до ВКС е изпратена чрез САС. Ще следва да се предостави едноседмичен срок и на ответника по частната жалба да заяви доказателствени искания както във връзка с допустимостта, така и във връзка с произнасянето по същество на частната жалба.
Поради изложеното, Върховният касационен съд, ТК, състав на Първо т.о.
О П Р Е Д Е Л И :

Насрочва, на основание чл.278,ал.1,изр.второ ГПК разглеждането на частната жалба в открито съдебно заседание.
Указва на частния жалбоподател в едноседмичен срок да ангажира доказателства във връзка със спазването на срока по чл.275,ал.1,изр.първо ГПК.
Допуска изслушването на експертиза от вещо лице-графолог, който да се произнесе, дали подписите върху съобщение за връчване на препис от Решение № 478 от 27.03.2014г. и от Решение № 1904 от 19.12.2014г. по т.д. 819/0212г. по описа на СГС /приложени като последни документи към том ІІ от делото/ с дати на връчване 31.03.2015г. с отбелязан получател „К. Б.”, са положени от лицето, от чието име изхождат, при условие, че в едноседмичен срок от връчването на препис от настоящото определение, [фирма] депозира по делото доказателства за внесен депозит за експертизата в размер на 200 лв. След изтичането на срока делото да се докладва на състава.
Допуска на [фирма] свидетел при довеждане, при неосигуряването на чието присъствие в откритото съдебно заседание, ще бъде заличен.
Дава възможност на [фирма] в едноседмичен срок да заяви доказателствени искания.
Делото да се докладва на председателя на Първо т.о. за насрочване.
Препис от определението да се изпрати на страните.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар