Решение №513 от 41821 по гр. дело №60176/60176 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 513
гр. София, 01.07.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и четвърти юни две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

като разгледа докладването от съдията Иванова ч. гр. дело № 1386/14 г., намира следното

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на ТБ [фирма] срещу въззивно определение № 22727 от 03.12.2013 г. на Градски съд София, постановено по ч.гр.д. № 15992/13 г., с което е потвърдено разпореждане от 30.08.2013 г. на Районен съд София с което е отхвърлено заявлението на касатора за издаване на заповед за незабавно изпълнение на основание чл. 417, т.2 и 3 ГПК.
Ответниците [фирма], Е. Х. К. и В. С. К. оспорват частната касационна жалба.
Настоящия съдебен състав констатира:
С определение № 255 от 04.04.2014 г. производството по настоящето дело е спряно на основание чл. 292 ГПК, вр. чл. 278, ал.4 ГПК до приключване на ТД № 4/2013 г. на ОСГТК, ВКС. Решението по тълкувателно дело е обявено на 18.06.2014 г., поради което е налице основание за възобновяване на производството по делото.
Съобразно приетото в т. 8 на горепосоченото тълкувателно решение на ОСГКТ: „Въззивните определения, постановени в заповедното производство, не подлежат на касационно обжалване”.
Поради задължителния характер на посочения тълкувателен акт частната касационна жалба следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима и настоящото производство следва да бъде прекратено.
По изложените съображения Върховният касационен съд, III г.о

О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима частна касационна жалба на ТБ [фирма] срещу въззивно определение № 22727 от 03.12.2013 г. постановено по ч.гр.д.№ 15992/13 г на Градски съд София.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 1386/2014 по описа на ВКС, ІІІ г. о.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на гражданска колегия на ВКС в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар