Решение №526 от 41740 по гр. дело №7329/7329 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 526

С. 11.04.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 8 април две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 7329/2013 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Б. [фирма] [населено място], подадена от пълномощника ст. юрисконсулт П. Г., срещу въззивното решение на Кюстендилския окръжен съд от 08.07.2013г. по в.гр.д. № 340/2013г., с което е потвърдено решението на Районен съд – Дупница от 01.03.2013г. по гр.д. № 2293/2012г. с което са уважени предявените от Е. С. И. против Б. [фирма] искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да уважи предявените от Е. С. И. против Б. [фирма] искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ въззивният съд е приел, че не е доказан умисъл в допуснатото от ищеца нарушение на трудовите му задължения. Липсват и категорични доказателства от които да се направи извод, че ищецът е допуснал нарушението съзнавайки, че в резултат на същото посочените лица биха се облагодетелствали, желайки настъпването именно на този резултат или допускайки настъпването му. Препратил е към изложените от първоинстанционния съд съображения, относно естеството на дисциплинарното нарушение „злоупотреба с доверието на работодателя”, а именно че не е имало умисъл и намерение от страна на ищеца да не издава билети на пътуващите във влака пътници, или да е причинил вреда на ответника, съответно облага за себе си или другиго в резултат на това неиздаване на билети, поради което не би могло да се приеме злоупотреба с доверието на работодателя.
К. Б. [фирма] моли да се допусне касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по материалноправните въпроси „следва ли да има умисъл при извършване на нарушение на трудовата дисциплина, квалифицирано като злоупотреба с доверието” и „следва ли да има имуществена вреда при злоупотреба с доверието и не е ли достатъчна самата възможност за вредоносен резултат”, решени в противоречие с решение № 513/14.01.2013г. по гр.д. № 1559/2011г. ВКС, ІV г.о.
С посоченото решение, постановено по реда на чл. 290 ГПК, в отговор на въпроса за обхвата и съдържанието на дисциплинарното нарушение „злоупотреба с доверието на работодателя” е прието, че работникът е злоупотребил с доверието на работодателя когато възползвайки се от служебното си положение е извършил действия, компрометиращи оказаното му доверие, когато е злепоставил работодателя пред трети лица независимо дали действията са извършени умишлено или от тях е извлечена имотна облага.
Върховният касационен съд намира, че следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по поставените от касатора материалноправни въпроси поради констатираното противоречие с посоченото решение на ВКС.
На жалбоподателя следва да се укаже да внесе по сметка на ВКС държавна такса в размер на 132,34 лв. за разглеждане на касационната жалба, на основание чл. 18, ал. 2, т. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Кюстендилския окръжен съд от 08.07.2013г. по в.гр.д. № 340/2013г.
Указва на Б. [фирма] [населено място] да внесе по сметка на ВКС държавна такса в размер на 132,34 лв., като в съобщението се впише, че при неизпълнение на указанието касационната жалба ще бъде върната.
След представяне на вносна бележка за платена държавна такса делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар