Решение №54 от 42458 по гр. дело №214/214 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

Р Е Ш Е Н И Е

№54

София, 29.03.2016 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ТК І т.о. в публичното заседание на двадесет и първи март през две хиляди и шестнадесета година в състав:
Председател: ДАРИЯ ПРОДАНОВА
Членове: ЕМИЛ МАРКОВ
ИРИНА ПЕТРОВА

при участието на секретаря Елеонора Стоянова
като изслуша докладваното от съдия Петрова т.д. № 1920 по описа за 2015 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.303,ал.1,т.5 ГПК.
Образувано е по подадена на 30.03.2015г. молба от Й. К. Х. за отмяна на влязлото в сила Решение № 390 от 12.03.2012г. по в.гр.д.№ 14/2012г. на Окръжен съд Пловдив и потвърденото с него Решение № 3825 от 03.11.2011г. по гр.д.№ 5770/2011г. на РС Пловдив, с което Х. е осъдена да заплати на основание чл.213,ал.1 КЗ-отм. на ЗАД [фирма] сумата от 1 890.84лв., ведно със законната лихва от 29.03.2011г. и 174.32лв. обезщетение за забава за периода 08.05.2010г.-28.03.2011г. и разноски по делото.
Искането е основано на твърдения, че Х. не е била уведомена за датите на разглеждане на делото от адвоката, осъществил процесуалното й представителство по реда на чл.94 ГПК във вр. с чл.21,т.3 Закона за правната помощ, като желанието й било да присъства на заседанията. Не получила и информация от пълномощника си за развитието на делото, в хода на което искала да ангажира доказателства, че към датата на пътното произшествие от 18.11.2009г. е имала валидно сключена застраховка „гражданска отговорност“. В откритото съдебно заседание поддържа молбата си. Не представя допуснатото й в настоящото производство доказателство за наличие на застрахователно покритие.
В срока по чл.306,ал.3, изр.второ ГПК е постъпил отговор от ответника по молбата [фирма], с който се оспорва основателността на искането за отмяна.
Като взе предвид становищата на страните и извърши проверка за наличието на предпоставките по чл.303,ал.1,т.1 ГПК, ВКС, Търговска колегия, състав на Първо търговско отделение, приема следното:
Въззивното решение, чиято отмяна се иска е влязло в сила на 12.03.2012г. като необжалваемо. При липса на други данни, опровергаващи твърдението на молителката за датата на узнаване на решението, следва да се приеме, че молбата за отмяна от 30.03.2015г. е депозирана в рамките на тримесечния преклузивен срок, съобразно момента, който страната сочи-с получаване на призовка за принудително изпълнение изх.№ 7782 от 09.02.2015г.
Молителката е имала качество на ответница в производството. Била е уведомена за образуването на делото и е получила препис от исковата молба на адреса си в [населено място]. Лично е депозирала на 02.05.2011г. становището си по делото, както и на 30.05.2011г. е поискала писмено предоставянето й на правна помощ. Била е уведомена лично и е присъствала на съдебното заседание от 20.06.2011г. След предоставянето на правна помощ е била представлявана от определения адвокат, който се е явил в съдебното заседание на 26.10.2011г. За постановеното от районния съд решение е уведомена на домашния си адрес. Решението е било обжалвано от нейния пълномощник, който я е представлявал на заседанието, проведено пред въззивната инстанция.
При тези безспорни данни, молбата за отмяна на основание т.5 на чл.303,ал.1 ГПК е неоснователна. Изложените факти изцяло опровергават твърденията, че страната по обективни причини е била лишена от възможност да участва в делото, респ., че не е била надлежно представлявана. Отсъства нарушение на съдопроизводствени правила във връзка с призоваването й и във връзка предоставянето на поисканата от нея безплатна адвокатска защита. Вътрешните отношения между представител и представляван са неотносими към хипотезите и са извън приложното поле на основанието за отмяна поради нарушено право на участие в процеса. Несъгласието на упълномощителя с действията на адвоката му са ирелевантни и не това е смисълът, вложен от законодателя при регламентацията на нарушено право на защита и последиците от това. Липсата на контакт между представлявания и адвоката му не е равнозначно на лишаване на страната от участие в процеса и тя не може да се позовава на твърдени неправилни действия на защитника, за да предизвика отмяна на съдебно решение в хипотезата на т.5 на чл.303 ГПК, което основание дефинитивно е свързано с допуснати нарушения от съда.
Изложеното обуславя оставяне без уважение молбата за отмяна.
С оглед изхода на настоящото производство молителката следва да заплати на насрещната страна сумата 100 лв. разноски.

Предвид на изложените съображения, ВКС- Търговска колегия, състав на Първо то.

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Й. К. Х. за отмяна на влязлото в сила Решение № 390 от 12.03.2012г. по в.гр.д.№ 14/2012г. на Окръжен съд Пловдив и потвърденото с него Решение № 3825 от 03.11.2011г. по гр.д.№ 5770/2011г. на РС Пловдив.
Осъжда Й. К. Х. да заплати на ЗАД [фирма] сумата 100 лв. разноски за настоящото производство.
Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар