Решение №540 от 39968 по гр. дело №825/825 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                                   П Р О Т О К О Л – Р 540
                                       София 04.06.2009 година

            Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение в съдебно заседание на четвърти юни 2009 година в състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ МИТОВА
                                                 ЧЛЕНОВЕ:  АНИ САРАЛИЕВА
                                                                          ЕМИЛ ТОМОВ
и при участието на секретаря Росица Иванова сложи на
разглеждане гр. дело № 825 по описа за 2008  година,
докладвано от съдията Ани Саралиева
            След изпълнение разпоредбите на чл. 107 ГПК /отм./, във връзка с § 2, ал. 3 ПЗР на ГПК и на поименното повикване, страните се представиха така:
ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Л. К. Ф., редовно призован чрез публикация в Д. В., брой 32/2009 год., не се явява. Представлява се от адвокат Д.
ОТВЕТНИК: И. Д. И., редовно призован чрез публикация в Д. В., брой 32/2009 год., не се явява и не се представлява.
Адв. Дечков: Да се даде ход на делото.
Съдът докладва, че по делото са постъпили две касационни жалби от Л. К. Ф., които са подадени от двама негови пълномощници – адвокат М адвокат Д.
Втората касационна жалба с вх. № 305/13.02.2008 г. не е администрирана.
Ето защо съдът
О П Р Е Д Е Л И:

Прекратява производството по гр.д. № 825/2008 г. на Трето гражданско отделение.
Връща делото на Великотърновския апелативен съд за администриране на касационна жалба с вх. № 305/13.02.2008 г.
След изпълнение на процедурата делото да се изпрати отново на Върховен касационен съд за произнасяне по жалбите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

СЕКРЕТАР:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
gokyuzu