Решение №562 от 40456 по гр. дело №467/467 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

Р Е Ш Е Н И Е

№ 562
София, 05.10.2010 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 21 септември две хиляди и десета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 467/2010г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 303 и сл. ГПК.
Образувано е по молба на Н. Й. Н., С. Н. И. и С. Й. С., всички от гр. София, за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК на влязлото в сила решение № 57 от 10.02.2009г. по в.гр.д. № 881/2008г. на Плевенския окръжен съд.
Ответникът по молбата С. Й. А. от гр. Червен бряг не е изразил становище.
Молбата за отмяна е подадена в срока по чл. 305, ал.1 ГПК и е процесуално допустима. За да се произнесе по основателността й ВКС, трето г. о. взе предвид следното:
С решението, чиято отмяна се иска, е оставено в сила решение № 165 от 08.10.2007г. по гр.д. № 641/2007г. на Плевенския районен съд, с което е отхвърлен предявеният от Н. Й. Н., С. Н. И. и С. Й. С. против С. Й. А. иск с правно основание чл. 45 ЗЗД за заплащане на сумата 363 лв., представляваща 1/11 ид. част от направени от ищците разходи през периода 14.04.2002г. – 22.04.2006г. за транспорт, адвокатски консултации и публикуване на интернет страница. За да постанови този резултат въззивният съд е приел, че не е доказан фактическият състав на непозволено увреждане, а именно, че ответникът с противоправното си и виновно поведение, като член на КС на К. „Изгрев-М” гр. Червен бряг, е причинил на ищците имуществени вреди. Съдът е приел, че право за свикване на общо събрание имат и самите член-кооператори, поради което не може да се приеме, че ответникът е бездействал виновно и с това си поведение като член на КС на К.та е причинил на ищците посочените в исковата молба вреди. На следващо място е приел, че не е доказана и причинна връзка между направените разходи за транспорт, възнаграждение за адвокат и другите претендирани разходи и соченото противоправно поведение на ответника.
Молителите представят като нови доказателства копие на част от „Книга за имуществата” на К. „Изгрев-М” гр. Червен бряг и копие от решение № 66 от 09.07.2009г. по тд № 194/2008г. на Плевенския окръжен съд. Излагат доводи, че документите са нови писмени доказателства, които не са им били известни по време на производството по делото, и от които се установява членството им в ответната К..
ВКС намира молбата за отмяна за неоснователна поради следните съображения:
Не е налице основанието по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК за отмяна на влязло в сила решение, което е приложимо, когато след влизане в сила на съдебния акт се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства, които са от съществено значение за делото. Копие от стр. 96 от „Книга за имуществата” на ответната К., на която са вписани имената на наследодателя на молителите – Н. Х. Н., на Й. Н. Х. и на С. Н. С., е приложен с въззивната жалба и е приет като доказателство по делото, следователно това доказателство не е ново. Освен това представените като нови доказателства копие на част от „Книга за имуществата” на К. „Изгрев-М” гр. Червен бряг и копие от решение № 66 от 09.07.2009г. по тд № 194/2008г. на ПлОС не са от съществено значение за делото, тъй като са неотносими към решаващите мотиви на съда за отхвърляне на исковете. Въззивният съд е отхвърлил иска не поради липса на доказателства за членството на ищците в ответната К., а по съображения, че не е осъществен фактическият състав на непозволено увреждане – липсва противоправно и виновно поведение у ответника за претърпени от ищците имуществени вреди.
По изложените съображения молбата за отмяна е неоснователна и следва да се остави без уважение.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба на Н. Й. Н., С. Н. И. и С. Й. С., всички от гр. София, за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК на влязлото в сила решение № 57 от 10.02.2009г. по в.гр.д. № 881/2008г. на Плевенския окръжен съд.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар