решение №564 от 40456 по гр. дело №100/100 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

Р Е Ш Е Н И Е

№ 564

София 05.10.2010 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 21 септември две хиляди и десета година в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: М. Иванова
И. Папазова

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 100/2010г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.
С определение № 382 от 16.04.2010г., постановено по настоящото дело № 100/2010г. на ВКС, ІІІ г.о., е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Видинския окръжен съд, № 175 от 05.11.2009г. по в.гр.д. № 414/2009г. в частта относно иска по чл. 224, ал. 1 КТ.
Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по материалноправния въпрос дали разпоредбата на чл. 354, т. 1 КТ се отнася само за признаване за трудов стаж на времето, през което служителят не е полагал труд поради незаконно уволнение, или служителят има право и на платен годишен отпуск за това време.
Ответникът по жалбата С. П. С. от гр. Г. в представения писмен отговор моли решението да се остави в сила.
За да се произнесе по поставения въпрос Върховният касационен съдът взе пред вид следното:
Както бе посочено по-горе касационно обжалване на въззивното решение е допуснато по въпроса дължи ли се обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за периода на незаконното уволнение. Върховният касационен съд е постановил няколко решения по реда на чл. 290 и сл. ГПК, с които се дава отговор на поставения въпрос. Съгласно ТР № 1/2009г., т. 2 решенията, постановени по реда на чл. 290 ГПК по уеднаквяване на съдебната практика за точното прилагане на закона и развитието на правото, имат задължителен характер за съдилищата. Така с решение № 511 от 12.02.2010г. по гр.д. № 189/2009г. ІІІ г.о. на ВКС е прието, че за работниците и служителите не възниква право на платен годишен отпуск и право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за периода от уволнението до отмяната му по съдебен ред и възстановяването му на работа. С решение № 948/21.12.2009г. по гр.д. № 3128/2008г. ІІІ г.о. ВКС за преодоляване на противоречива съдебна практика, също е прието, че за периода от уволнението до отмяната му по съдебен ред и възстановяване на работника или служителя на предишната му работа, който период се признава за трудов стаж съгласно чл. 354, ал. 1, т 1 КТ, не възниква право на платен годишен отпуск и съответно не се дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск.
С въззивното решение съдът е уважил иска чл. 224, ал. 1 КТ на С. П. С. срещу Община Г. за присъждане на сумата 2000 лв. обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за периода от 09.02.2004г. до 08.04.2009г., през който С. П. не е полагал труд поради незаконно уволнение. Съдът е приел, че този период се зачита за трудов стаж съгласно чл. 354, т. 1 КТ, а обезщетението по чл. 224, ал. 1 КТ е последица от приравняването на това време за трудов стаж.
Решението в тази част е неправилно.
Правото на работника или служителя на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск възниква при прекратяване на трудовото правоотношение, ако работникът /или служителят/ не е използвал изцяло полагащият му се платен годишен отпуск. Съгласно разпоредбата на чл. 354, ал. 1,т. 1 КТ периодът на безработица от уволнението до отмяната му по съдебен ред и възстановяване на работника или служителя на предишната работа, се признава за трудов стаж. Законовата фикция за признаване за трудов стаж на време, през което не е съществувало трудово правоотношение не се отнася за други последици от работа по трудово правоотношение, каквото е правото на платен годишен отпуск. Правото на платен годишен отпуск цели възстановяване на изразходваните по време на работа сили, поради което възниква при реално положен труд. За времето, през което не е полаган труд по трудово правоотношение не възниква право на платен годишен отпуск.
Изложеното налага отмяна на въззивното решение в частта, с която е уважен искът по чл. 224, ал. 1 КТ на С. П. С. срещу Община Г. за сумата 2000 лв. обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за периода от 09.02.2004г. до 08.04.2009г. ведно с лихвата и разноските, и отхвърляне на иска. На Община Г. следва да се присъдят разноски по делото в размер на 180 лв. за производството пред ВКС.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ въззивно решение № 175 от 05.11.2009г. по в.гр.д. № 414/2009г. на Видинския окръжен съд В ЧАСТТА, с която е осъдена Община Г. да заплати на С. П. С. сумата 2000 лв. обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за периода от 09.02.2004г. до 08.04.2009г. ведно с лихвата и разноски по делото, и вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТХВЪРЛЯ иска на С. П. С. от гр. Г. против Община Г., Област Видин, за заплащане на сумата 2000 лв. обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за периода от 09.02.2004г. до 08.04.2009г. ведно с лихвата и разноски по делото.
ОСЪЖДА С. П. С. от гр. Г., ЕГН 52022717281 да заплати на Община Г., Област Видин сумата 180 лв. разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар