Решение №568 от 41018 по гр. дело №1506/1506 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 568

С. 19.04.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 10 април две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1506/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на А. И. Г. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. П. З., срещу въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІІ В с-в, от 17.05.2011г. по в.гр.д. № 1264/2010г., с което е отменено решението на Софийски районен съд, 69 с-в, от 15.07.2010г. по гр.д. № 6778/2010г., с което са уважени предявените от А. И. Г. против Агенция „Митници” искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ, и с въззивното решение исковете са отхвърлени.
Ответникът по касация Агенция „Митници” [населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да отхвърли предявените от А. И. Г. против Агенция „Митници” искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ въззивният съд е приел, че е налице реално съкращаване на заеманата от ищеца длъжност към датата на прекратяване на трудовото правоотношение – 17.12.2009г. Щатните бройки за длъжността „главен митнически специалист” са намалени от 3 на 1 бр. Обстоятелството, че трудовите функции са запазени, увеличени или намалени в други митнически учреждения към МФ е без значение за спора, тъй като длъжностите са диференцирани и по местонахождение, а мястото на работа съгласно чл. 66, ал. 1 КТ е задължителен елемент от съдържанието на трудовия договор. Мястото на работа на ищеца е било Митница Б.. На следващо място е обсъдил законността на извършения от работодателя подбор и е приел, че право на работодателя е да определи кой работи по-добре, а съдът извършва проверка само относно това дали работодателят е спазил законовите критерии за подбор, установени в чл. 329, ал. 1 КТ. Видно от представените писмени доказателства подборът е извършен по критериите квалификация и ниво на изпълнение на възложената работа. Съставен е и формуляр за оценка на ищеца, от който се вижда по какъв начин е определена оценката му.
В изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се поддържа, че са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение по няколко въпроса, един от които е материалноправният въпрос „следва ли съдът при осъществяване на контрол за законосъобразност на подбора да извършва преценка за съответствието на дадената оценка на действителните качества на работника, както и основават ли се приетите оценки по отделните показатели на обективно проявените професионални качества и подготовка на работника за възложената му работа”, решен от въззивния съд в противоречие с практиката на ВКС – решение № 310/2010г. ІV г.о. ВКС и решение № 416/2010г. ІV г.о. ВКС, с които е прието, че в случаите, когато истинността на отразените в протокола за извършен подбор обстоятелства се оспорва от уволнения работник, работодателят следва да проведе пълно доказване на законността на проведения подбор, включително чрез разпит на свидетели, имащи непосредствени впечатления от нивото на справяне с работата на участвалите в подбора лица.
С. от касатора противоречие в съдебната практика по поставения въпрос междувременно е отстранено с постановеното от ОСГК на ВКС ТР № 3/2012г., с което е прието, че преценката на работодателя по чл. 329, ал. 1 ГПК – кой от работниците и служителите има по-висока квалификация и работи по-добре, подлежи на съдебен контрол в производството по иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ при упражняването на който съдът проверява основават ли се приетите от работодателя оценки по законовите критерии по чл. 329, ал. 1 КТ на действително притежаваните от работниците и служителите квалификация и ниво на изпълнение на възложената работа. В. решение на Софийски градски съд е постановено в противоречие с посоченото ТР, поради което и на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК следва да се допусне до касационен контрол.
По останалите поставени в изложението въпроси съдът ще се произнесе при проверка на правилността на решението.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІІ В с-в, от 17.05.2011г. по в.гр.д. № 1264/2010г.
Делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар