Решение №591 от 42332 по гр. дело №3143/3143 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 591

София, 24.11.2015 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание в състав:

Председател: ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА
Членове: МАРГАРИТА СОКОЛОВА
ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Генчева гр.д.№4824 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.
С решение №299 от 03.07.2015г. по в.гр.д.№1277/2015г. на Старозагорския окръжен съд е потвърдено решение №248/21.03.2015г. по гр.д.№5995/13г. на Старозагорския районен съд, с което е допусната делба на дворно място с площ от 1055 кв.м., съставляващо УПИ І-62 от кв.5 по плана на [населено място], [община] от 1983г., заедно с изграденото в имота жилище от 10,55 кв.м. и второстепенна сграда от 60 кв.м., между съсобственици и при квоти: ? ид.част за К. П. К. и по ? ид.част за Т. Г. А. и П. А. С..
По делото е установено, че процесният имот е останал в наследство от П. К. С., б.ж. на [населено място], починал на 11.05.1976г. Негови наследници към настоящия момент са К. П. К. – син, както и Ж. А. С. и П. А. С. – внуци, деца на починалата през 1997г. дъщеря на наследодателя И. П. С.. С нотариален акт №151, т.ІV, рег.№4715, дело №394/2010г. на нотариус №308, Ж. А. С. е дарил на ищеца по настоящото дело Т. Г. А. своята наследствена ? ид.част от имота. Установено е също, че с решение №139 от 11.12.2012г. по гр.д.№1069/2012г. на Старозагорския окръжен съд Ж. А. С. е бил поставен под ограничено запрещение.
При тези данни въззивният съд е приел, че искът за делба, предявен от надарения Т. Г. А. срещу К. П. К. и П. А. С., е основателен, тъй като понастоящем тримата са съсобственици на процесния имот. Споделени са изводите на първата инстанция по възраженията на К. К., направени в отговора на исковата молба. Прието е, че неговата квота в съсобствеността не се засяга от това дали извършеното дарение от племенника му Ж. е нищожно или не. Независимо от това, в случая не е налице нищожност, тъй като договорът за дарение има основание, той е сключен преди Ж. да бъде поставен под ограничено запрещение и освен това се касае за безвъзмезден акт, при който няма насрещни престации и не може да става въпрос за еквивалентност между тях.
Касационна жалба срещу въззивното решение е подадена от К. П. К..
Жалбоподателят поддържа, че решението е нищожно, иска прогласяване на тази нищожност и прекратяване на делбеното производство.
Ответникът П. А. С., представляван от настойника си З. К. С. – директор на ДВХУИ селище „К.”, [населено място], [община], оспорва жалбата. Счита, че тя не следва да бъде допускана до разглеждане по същество, тъй като няма формулирани относими правни въпроси по чл.280, ал.1 ГПК.
Ответникът Т. Г. А. не взема становище.
Върховният касационен съд в настоящия си състав приема, че касационното обжалване следва да се допусне служебно поради възникнало съмнение за допустимостта на обжалваното решение, предвид направеното с отговора на исковата молба искане за конституиране като страна по делото на сънаследника, който се е разпоредил с наследствения дял от процесния имот.
Водим от изложеното, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

Д. касационно обжалване на решение №299 от 03.07.2015г. по в.гр.д.№1277/2015г. на Старозагорския окръжен съд.
УКАЗВА на жалбоподателя в едноседмичен срок от съобщението да внесе по сметка на ВКС държавна такса в размер на 50лв. и в същия срок да изпрати на съда вносния документ, в противен случай жалбата ще бъде върната.
След представяне на доказателства за внесена държавна такса делото да се докладва за насрочване.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар