Решение №594 от 40457 по гр. дело №701/701 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 594

София 06.10.2010 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 28 септември две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Георгиева
дело № 701/2010 година

Производството е образувано по частна жалба на адвокат Р. С. Ч. от АК М., в качеството й на председател на Избирателната комисия за органи на АК М., срещу решението на В. адвокатски съвет от 05.03.2010г., с което по жалба на адвокатите К. Г., А. Л. и П. Г. от АК М. против решението от 30.01.2010г. на Избирателната комисия за избор на органи на АК М., е обявен за незаконосъобразен изборът, проведен на 30.01.2010г. и 7.02.2010г.
В представеното по делото писмено становище и чрез пълномощника си адв. Р. С. В. адвокатски съвет излага съображения за недопустимост и неоснователност на жалбата.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че частната жалба е процесуално недопустима поради следните съображения:
Решенията на В. адвокатски съвет подлежат на съдебен контрол по реда на чл. 7, ал. 5-7 от Закона за адвокатурата /ЗА/ само в изрично посочените в закона случаи и от легитимираните лица. Обжалване на решенията на избирателната комисия, с които се обявява резултатът от избора за органи на адвокатската колегия, е предвидено в чл. 106, ал. 4 ЗА, препращащ относно процедурата за обжалване към чл. 7. В чл. 7, ал. 5 ЗА е посочено кои лица могат да обжалват решенията на В. адвокатски съвет – това са кандидатът и В. контролен съвет. В случая решението за избор на органи на адвокатската колегия може да се обжалва от всеки от кандидатите за органи на колегията и от В. контролен съвет. Жалбоподателката нито лично в качеството си на адвокат, нито в качеството си на председател на Избирателната комисия, е легитимирана на обжалва решението на В. адвокатски съвет пред ВКС.
По изложените съображения жалба на адвокат Р. С. Ч. срещу решението на В. адвокатски съвет от 05.03.2010г.следва да се остави без разглеждане.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на адвокат Р. С. Ч. от АК М. срещу решението на В. адвокатски съвет от 05.03.2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар