Решение №6 от 41674 по гр. дело №3044/3044 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

Р Е Ш Е Н И Е

№ 6

С. 04.02.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 21 януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 3044/2013г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.
С определение № 1021 от 17.10.2013г., постановено по настоящото дело № 3044/2013г. на ВКС, ІІІ г.о., е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Бургаския апелативен съд, ГО, № 128 от 20.12.2012г. по в.гр.д. № 326/2012г., с което е потвърдено решението на Сливенския окръжен съд, № 73 от 12.07.2012г. по гр.д. № 437/2011г., с което са отхвърлени предявените от Н. и Е. А. против Д. Й. Й., А. В. Й. и Роза Я. К. искове за унищожаване поради измама на сключените с нот. акт № 189/99г. и № 94/99г. договори за покупко-продажба на недвижим имот.
Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато поради вероятност обжалваното решение да е недопустимо предвид изложените в исковата молба фактически обстоятелства и правната им квалификация в заявения петитум и съдебните решения.
Ответниците Д. Й. Й., А. В. Й. и Роза Я. К. не са изразили становище.
Третото лице помагач [фирма] чрез пълномощника си юрисконсулт Ал. Г. моли решението да се остави в сила.
За да се произнесе по жалбата ВКС съобрази следното:
В. съд е отхвърлил предявените от Н. и Е. А. против Д. Й. Й., А. В. Й. и Роза Я. К. искове за унищожаване поради измама на сключените с нот. акт № 189/99г. и нот. акт № 94/99г. договори за покупко-продажба на недвижим имот по съображения, че не е установено двата договора да са сключени при измама по смисъла на чл. 29 ЗЗД. Съдът е приел за ирелевантно за действителността на процесните договори обстоятелството, че ищците са получили парична сума от трето за сделките лице със задължение да я върнат, като са имали уверението на купувача на имота, че след връщане на парите ще се осъществи обратна продажба. Приел е, че продавачите са изразили воля за продажба на апартамента си с пълно съзнание, че го отчуждават и поемат риска да не го получат обратно, ако не се сбъдне уговорката при връщане на заема да им бъде върнато жилището. На следващо място хипотетично съдът е обсъдил възражението на ответниците за погасяване на иска по давност и е приел, че е изтекла предвидената в чл. 32, ал. 2 ЗЗД давност.
ВКС намира така постановеното решение за недопустимо като постановено по нередовна искова молба.
Обстоятелствената част на исковата молба съдържа твърдения за сключен от ищците договор за заем на парична сума, за обезпечаване на който те са продали на ответника Д. Й. собствения си апартамент, прехвърлен впоследствие от Й. на заемодателя ответницата Роза К.. Отбелязването от Роза К. на гърба на представената квитанция, че след окончателно изплащане на сумата ще се извърши прехвърляне на имота, както и признанията на тези обстоятелства в отговорите на ответниците на исковата молба, са дали основание на съда да приеме за безспорна изложената фактическа обстановка. Тя обаче навежда на правна квалификация за нищожност на покупко-продажбата като привидна /чл. 26, ал. 2 ЗЗД/ и нищожност на прикритата сделка като противна на закона /чл. 26, ал. 1, пр. първо вр. чл. 152 ЗЗД/, а не на посочената в петитума на исковата молба и възприета от съда правна квалификация по чл. 29 ЗЗД – унищожаване на договора като сключен поради измама. Несъответствието между фактическите твърдения и петитума на исковата молба съставлява нередовност на същата, а постановеното по нередовна искова молба решение е недопустимо.
Изложеното налага обезсилване на въззивното решение и връщане на делото на същия съд /съгласно т. 5 на ТР № 1/2013г. ОСГТК на ВКС/, който следва да даде указания на ищците за отстраняване нередовността на исковата молба, изразяваща се в противоречие между заявените фактически обстоятелства и петитума.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОБЕЗСИЛВА въззивното решение на Бургаския апелативен съд, ГО, № 128 от 20.12.2012г. по в.гр.д. № 326/2012г.
ВРЪЩА делото на същия съд за нова разглеждане от друг съдебен състав.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар