Решение №6 от 42380 по гр. дело №32/32 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 6

С. 11.01.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на единадесети януари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

П. : ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря
като изслуша докладваното от съдия П. гр.д.№ 32 по описа за 2016г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :
Производството е с правно основание чл.307 ал.1 от ГПК.
Образувано е въз основа на подадената от Г. И. Г., понастоящем в Затвора Б. молба за отмяна с вх.№ 19946 от 13.11.2015г. на влязлото на 15.08.2015г. в сила решение № 71 от 6.07.2015г. по гр.д. № 147/2015г. на Бургаски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 93 от 17.03.2015г. по гр.д. № 1099/2014г. на Бургаски окръжен съд като е присъдено в полза на Д. Я. Я. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 18 000 лв. на основание чл.45 ЗЗД за причинено й от настоящия молител увреждане в резултат на деяние, за което е осъден с присъда № 166 от 16.07.2013г. по н.о.х.д.№ 2675/2013г. на Бургаски районен съд, изменена с решение № 255 от 2.12.2013г. по в.н.о.х.д. № 759/2013г. на Бургаски окръжен съд, изразяващо се в грубо посегателство над половата й неприкосновеност, сломяване на съпротивата й с побой и други насилствени действия и са присъдени разноски.
Молбата за отмяна е подадена на основание чл.303 ал.1 т.5 ГПК и е мотивирана с твърдение за нарушено право на защита поради лишаване от възможност за участие в делото пред въззивната инстанция. Твърди, че след като е научил за постановения от Окръжния съд съдебен акт, през месец май, е оттеглил пълномощията на процесуалния си представител адвокат К. като собственоръчно е изготвил акт в този смисъл, който по време на свиждане в Затвора е предал на другия си пълномощник адвокат К. с молба да го даде на адвокат К.. С. това в телефонен разговор, адвокат К. му е казала, че въззивната жалба ще бъде изготвена от адвокат К. и уговорката им е била, след насрочване на делото, тя да го уведоми за датата. Това не е станало. Когато се е свързал с нея /по време на прекъсване на изтърпяване на наказанието му/, е разбрал че е постановен въззивен акт, с който решението на първата инстанция е потвърдено и срокът за касационно обжалване е изтекъл. При така изложените данни, твърдението на молителя е, че пред въззивния съд е представляван от адвокат, чийто пълномощия е оттеглил. Представя декларация от 26.05.2015г. за оттегляне на пълномощията и Справка за посещенията на адвокат К. в Затвора.
Срещу подадената молба за отмяна е постъпил писмен отговор, по смисъла на чл.306 ал.3 от ГПК от ответницата Я., чрез процесуалния представител адвокат К., с който оспорва нейната основателност. Излага доводи, че пред вид предмета на иска, явяването на страната лично не е задължително. Молителят е бил надлежно представляван от адвокат, който е упълномощил. Пълномощията не са оттеглени, защото за подобно действие съдът не е бил уведомен. Липсата на координацията във взаимоотношенията между двамата пълномощници на страната не е основание за отмяна на постановения акт, а само за търсене на отговорност по реда на Закона за адвокатурата или ЗЗД. Пълномощникът претендира за служебно определяне и присъждане на възнаграждение от съда по реда на чл.38 ал.1 т.2 ЗА.
При тези факти, настоящият състав на Върховен касационен съд, намира, че делото следва да се докладва за насрочване, за приемане като доказателства на представените от молителя справка и декларация, като се предостави възможност на всяка една от страните да изрази своето становище и допълнително да представи доказателства.
Мотивиран от изложеното, Върховен касационен съд,състав на Трето гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ДЕЛОТО да се докладва за насрочване.
ПРЕПИС от определението да се връчи на страните.

П. :

ЧЛЕНОВЕ : 1.

2.

Решение №858 от по гр. дело №285/285 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  № 858 София, 21.07. 2009г.     Върховният касационен съд на Република България, състав на Четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесети юли две хиляди и девета

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
way way del