Решение №606 от 3.11.2015 по нак. дело №506/506 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 606

София, 03.11.2015 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ,гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на двадесет и девети октомври през две хиляди и петнадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

като изслуша докладваното от съдията Емил Томов ч.гр. д. № 4383 по описа за 2015 год. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал.2 от ГПК ,образувано по частна жалба на П. Д. Д. от [населено място] , срещу определение №384 от 08.06.2015г на по ч.гр.д №2916/2015гна ВКС ІV г.о , с което е оставена без разглеждане „частна жалба” от 11.05.2015г на настоящия жалбоподател , като постъпила срещу определение №196 от 31.03.2015г по гр.д № 519/2015г на ВКС ІІІ г.о , което е окончателно , постановено в производство по чл. 274 ал.2 ГПК .
В настоящата частна жалба П. Д. Д. излага недоволството си от изхода на трудовия спор с ответника [фирма] и счита ,че Върховен касационен съд осъществява върховен съдебен надзор.
Отговор е постъпил от ответника [фирма].Делото по трудовия спор е приключило с влязло в сила решение .
Жалбата е неоснователна.
Оставената без разглеждане частна жалба на настоящия жалбоподател от 11.05.2015г е постъпила срещу окончателно определение на ВКС , което не подлежи на обжалване, както е било изрично указано и в диспозитива на същото. С постановяването му съдопроизводственият ред е бил изчерпан . Върховен касационен съд ІІІ г.о не приема довода на частния жалбоподател ,че обстоятелствата по спора с ответника обуславят друго процесуално действие , освен връщане на неговата недопустима частна жалба с обжалваното определение №384 от 08.06.2015г на по ч.гр.д №2916/2015гна ВКС ІV г.о , на посоченото от съда основание . Процесуалните норми , регламентиращи обжалването на съдебните актове , са императивни, т.е задължителни .Задължителни за страните по делата , както и за съда, са влезлите в сила съдебни актове. Поради гореизложеното ,частната жалба е неоснователна и обжалваното определение следва да бъде оставено в сила .

По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІІ г.о,
О П Р Е Д Е Л И:

Оставя в сила определение №384 от 08.06.2015г по ч.гр.д №2916/2015гна Върховен касационен съд ІV г.о

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар