Решение №635 от 41033 по гр. дело №2779/2779 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№. 635
С., 4.05.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 24 април две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. Иванова
И. Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Георгиева
дело № 1637/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на А. Г. А. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. К. Т., срещу въззивното решение на Бургаския окръжен съд, № 108 от 12.08.2011г. по в.гр.д. № 1087/2011г., с което е потвърдено решението на Бургаския районен съд, ХХ гр. с-в, № 541 от 15.04.2011г. по гр.д. № 11142/2010г., с което са отхвърлени предявените от А. Г. А. против [фирма] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.
Ответникът по касация [фирма] [населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да отхвърли предявените от А. Г. искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ въззивният съд е приел, че ответникът, като наемател на обособена част от предприятието на наемодателя [фирма] има качеството на работодател на ищеца, до приключването на срока на договора – 31.12.2013г. На следващо място е извършил подробен анализ на доказателствата по делото относно извършения от работодателя подбор и е приел, че същият е законосъобразен относно критерия „професионална квалификация”. Относно критерия „по-добра работа” съдът е приел, че дадената от работодателя оценка е субективна, по целесъобразност, основаваща се на лични и непосредствени възприятия, и не подлежи на съдебен контрол.
В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът поддържа, че са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение по два материалноправни въпроса – „по прилагането на чл. 123а, ал. 4 КТ” и „подлежи ли на съдебна преценка извършеният от работодателя подбор по чл. 329 КТ” с оглед приетото от съда, че нивото на изпълнение на трудовите задължения от работника е въпрос на конкретна фактическа преценка на работодателя, върху която съдът няма правомощия да извършва проверка. Прилага ТР № 2/2010г. ОСГК на ВКС по прилагането на чл. 123а КТ и решения на състави на ВКС по прилагането на чл. 329 КТ с които е прието, че не подлежи на съдебен контрол правото на работодателя да преценява работата на включените в подбора лица.
ВКС намира, че не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 КТ за допускане на касационно обжалване по въпроса за прилагането на чл. 123а КТ. Освен, че не е формулиран конкретен правен въпрос, разпоредбата на чл. 123а КТ в случая е неприложима. Трудовото правоотношение е прекратено на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ поради съкращаване на щата, а не поради изтичане на срока на договора за наем, в който случай съгласно чл. 123а, ал. 4 КТ трудовото правоотношение не се прекратява, а преминава към стария работодател. Съгласно приетото в ТР № 2/2010г. ОСГК на ВКС разпоредбата на чл. 123а КТ не изключва прекратяване на трудовото правоотношение на някое от икономическите основания за уволнение по инициатива на работодателя /чл. 328, ал. 1, т. 1-4 КТ/, които могат да се прилагат от всеки работодател, включително от новия по чл. 123а КТ.
Налице е обаче основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение по материалноправния въпрос по прилагането на чл. 329 КТ. Противоречието в съдебната практика по поставения въпрос е отстранено с постановеното от ОСГК на ВКС ТР № 3/2012г., с което е прието, че преценката на работодателя по чл. 329, ал. 1 ГПК – кой от работниците и служителите има по-висока квалификация и работи по-добре, подлежи на съдебен контрол в производството по иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ при упражняването на който съдът проверява основават ли се приетите от работодателя оценки по законовите критерии по чл. 329, ал. 1 КТ на действително притежаваните от работниците и служителите квалификация и ниво на изпълнение на възложената работа. Поради противоречие на въззивното решение на Бургаския окръжен съд с посоченото ТР следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.
Водим от горното съдът
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Бургаския окръжен съд, № 108 от 12.08.2011г. по в.гр.д. № 1087/2011г.
Делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар