Решение №639 от 43417 по гр. дело №4022/4022 на 5-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 639
гр. София, 13.11.2018 г..

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в закрито заседание на 31 октомври, две хиляди и осемнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №1165/18 г. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба от страна на К. В. Б.-синдик на ЕТ В. М. Т. с фирма ЕТ “ТАНЕВ-ВАСИЛ МИТКОВ“-в несъстоятелност срещу решение №9/08.01.2018 г. на АС-Пловдив, по в.т. д. №590/17, с което е обезсилено решението на ОС-Пазарджик по т.д. №216/2016 , по иск на касатора с правно основание чл.647 ал.1 т.6 ТЗ , обективно евентуално съединен с иск по чл.135 ЗЗД, против „МИХАЕЛА –АУТО 94“ЕООД/н./ –гр.Септември и ЕТ В. М. Т. с фирма“Т.-В. М.“-в несъстоятелност и делото е върнато на първоинстанционния съд за конституирането на съпругата на ответника –едноличен търговец като задължителен необходим другар в процеса.
В касационната жалба се навеждат оплаквания за неправилност на въззивното решение.
В изложението на основанията за допускане на касационното обжалване касаторът се позовава на чл.280 ал.1,т.3 ГПК.
От страна на ответника по касационната жалба „МИХАЕЛА-АУТО “ЕООД/н./, представлявано от синдика Й. А. се изпраща отговор на същата, в която се изразява становище за неоснователност и липса на предпоставки за допускане до касация.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение , като констатира, че решението е въззивно и цената на иска е над 20 000 лева намира, че касационната жалба е допустима , редовна и подадена в срок.
За да постанови обжалваното решение, съдът е приел, че с така предявените главен и евентуален иск се претендира обявяването за относително недействителни спрямо кредиторите на несъстоятелността на ЕТ В. М. Т. с фирма“Т.-В. М.“-в несъстоятелност на три разпоредителни сделки с недвижими имоти от страна на длъжника в производството по несъстоятелност в полза на втория ответник „МИХАЕЛА-АУТО “ЕООД/н./със собственик на капитала и управител М. В. Т.-дъщеря на В. М. Т. до размера на ? от прехвърлените права. Имотите,предмет на трите атакувани като относително недействителни сделки, са придобити по време на брака на ответника ЕТ В. М. Т. и следователно са в режим на съпружеска имуществена общност/СИО/. При това положение, съдът се позовал на т.12 от ППВС 2/1977 г., в което са дадени задължителни указания по тълкуването на закона в насока, че в подобна хипотеза съпрузите са задължителни необходими другари и процесът без конституирането и на двамата съпрузи е недопустим.
В изложение на основанията за допускане до касационно обжалване, от страна на жалбоподателя се сочат като обуславящи изхода на спора въпроси, които обобщено се свеждат до това: Следва ли съпругът на ЕТ-в несъстоятелност да участва като задължително необходим другар на ответника в производства по искове по чл.647 ал.1 ТЗ , с оглед разпоредбата на чл.614 ал.2 ТЗ и разрешението, което ВКС дава в ТР 5/2014 на ОСГТК относно приложението на чл.135 ЗЗД за разпоредителни сделки с недвижими имоти в режим на СИО.
В случая така формулираният правен въпрос се явява обуславящ изхода на спора, тъй като именно въз основа на отговора му въззивният съд е обосновал решаващата си воля.
Налице е соченото от касатора основание по т.3 на чл.280 ал.1 ГПК -въпросите да се явяват от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото. Тази предпоставка се отнася до случаите, в които се налага тълкувателна дейност, с оглед точното прилагане на закона и правилното решаване на конкретния правен спор.
Водим от изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение №9/08.01.2018 г. на АС-Пловдив, по т.в.д. №590/17.
Държавна такса, съгласно чл.649 ал.6 ТЗ, не се внася предварително.
Да се докладва на председателя на Второ т.о. на ВКС за насрочване в отрито заседание.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *