Решение №652 от 41774 по гр. дело №252/252 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 652

С. 15.05.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 13 май две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 346/2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на [фирма] [населено място], подадена от пълномощника юрисконсулт Д. Д., срещу въззивното решение на Кюстендилския окръжен съд, ГО, ІІІ възз. с-в, от 02.10.2013г. по в.гр.д. № 579/2013г., с което е отменено решението на Дупнишкия районен съд от 21.06.2013г. по гр.д. № 351/2013г. и вместо него с въззивното решение са уважени предявените от Д. Б. Д. против [фирма] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1- 3 КТ.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима. За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да уважи предявените от Д. Б. Д. против [фирма] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1- 3 КТ въззивният съд е приел, че за да бъде законосъобразно процесното уволнение е необходимо да се установи, че ищецът е назначен след 01.01.2000 г. /датата на пенсионирането му/ в [фирма], което дружество е имало качеството на предишен работодател по чл. 123 КТ. Датата на възникване на трудово-правната връзка е елемент от фактическия състав на основанието за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ и доказването й е в тежест на работодателя, на когото са дадени указания в тази насока. Неправилно се поддържа от ответника, че релевантният момент е 06.03.2012 г., когато след предходно уволнение е възстановена по съдебен ред трудовоправната връзка. В обобщение съдът е приел, че ответникът не е установил всички елементи от фактическия състав по чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ – не е доказал датата на възникване на трудовото правоотношение, от което ищецът е бил уволнен.
К. [фирма] моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпроса след като е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст на 01.01.2000г., а съгласно чл. 94, ал. 1 КСО пенсиите за осигурителен стаж и възраст се отпускат от датата на прекратяване на трудовото правоотношение, дали ищецът е назначен в дружеството след тази дата.
ВКС намира, че спорният и решаващ за изхода на делото въпрос дали прекратеното трудово правоотношение е възникнало след пенсионирането на ищеца, е от значение за решаването му. Извън конкретиката на казуса въпросът е от значение и за точното прилагане на закона и за развитието на правото за всички случаи по прилагането на чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ, при които датата на придобиване и упражняване на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст е установена.
На жалбоподателя следва да се укаже да внесе по сметка на ВКС държавна такса в размер на 125 лв. за разглеждане на касационната жалба, на основание чл. 18, ал. 2, т. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Кюстендилския окръжен съд, ГО, ІІІ възз. с-в, от 02.10.2013г. по в.гр.д. № 579/2013г.
Указва на [фирма] [населено място], да внесе по сметка на ВКС държавна такса в размер на 125 лв., като в съобщението се впише, че при неизпълнение на указанието касационната жалба ще бъде върната.
След представяне на вносна бележка за платена държавна такса делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар