Решение №656 от 43437 по нак. дело №1339/1339 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 656
София, 03.12.2018 година

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, в закрито заседание на двадесет и девети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова ч. т. д. № 2760/2018
година

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на „Изамет 1991“ ООД, [населено място] против определение № 2222 от 17.07.2018 г. по ч. гр. д. № 2330/2018 г. на Софийски апелативен съд, с което е оставена без уважение подадената от Я. И. З. частна жалба срещу определение № 1433 от 12.03.2018 г. по т. д. № 2780/2017 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VІ-10 състав. С първоинстанционния акт не са приети за съвместно разглеждане предявените от Я. И. З. с молба вх. № 31775/06.03.2018 г. нови искове и е прекратено производството по делото, образувано по предявени от същото лице, в качеството му на съдружник и управител на „Изамет 1991“ ООД, което дружество е едноличен собственик на капитала на „Изамет 01“ ЕООД, [населено място] искове с правно основание чл. 74, ал. 1 ТЗ за отмяна на 4 решения на „Изамет 1991“ ООД, взети на 26.09.2017 г.
Частният касатор поддържа, че атакуваното определение е неправилно по съображения, подробно изложени в частната касационна жалба. Моли за допускане на касационно обжалване на същото на всички основания по чл. 280, ал. 1 ГПК, както и на основанието по чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК – поради очевидната му неправилност.
Ответникът – „Изамет 01“ ЕООД, [населено място] – оспорва частната касационна жалба и моли за недопускане на касационното обжалване, респ. за оставянето на жалбата без уважение по съображения в писмен отговор от 01.11.2018 г.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като прецени данните по делото и становищата на страните, приема следното:
Частната касационна жалба е депозирана в рамките на преклузивния едноседмичен срок по чл. 275, ал. 1 ГПК и срещу подлежащ на обжалване акт. Същата обаче е процесуално недопустима, тъй като е подадена от ненадлежна страна.
Интерес от обжалване имат страните по делото, по което е постановен съдебният акт. В случая, страни по делото са: ищец (съответно въззивник) Я. И. З., в качеството му на физическо лице – съдружник и управител на „Изамет 1991“ ООД, [населено място], и ответник (съответно въззиваем) „Изамет 01“ ЕООД, [населено място]. Юридическото лице „Изамет 1991“ ООД, в което Я. И. З. е съдружник и управител, не е било страна нито в първоинстанционното, нито във въззивното производство. Следователно, за него не е възникнало правото да обжалва постановения от Софийски апелативен съд акт и поради това подадената от дружеството частна касационна жалба е недопустима.

Така мотивиран, Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от „Изамет 1991“ ООД, [населено място] частна касационна жалба против определение № 2222 от 17.07.2018 г. по ч. гр. д. № 2330/2018 г. на Софийски апелативен съд.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на Търговска колегия на ВКС в едноседмичен срок от връчване на препис на страните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest