Решение №685 от 43012 по гр. дело №736/736 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 685
гр. София, 04.10.2017 година
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Симеон Чаначев
Членове: Диана Хитова
Александър Цонев

изслуша докладваното от съдията Александър Цонев гр. д. № 1766/17 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 от ГПК.
Съдът е сезиран с касационна жалба на С. Х. Х., М. Р. Х. и С. С. Х. срещу решение № 7/ 20.01.2017г., постановено по в.гр.д. 201/2016г. на Кърджалийски ОС. Обжалваното решение е по чл. 135 ЗЗД, по иск предявен от Ю. Я. срещу С. Х., М. Х. и С. Х.. Иска се обезсилване на въззивното решение, евентуално неговата отмяна и отхвърляне на иска.
В Изложението по чл. 281, ал.3, т.1 ГПК, приложено към касационната жалба, касаторът твърди, че решението е недопустимо, евентуално се твърди наличието на основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал.1, т.1 ГПК по въпроса: 1. Допустимо ли е ищецът да направи изменение на иска като измени едновременно страна, обстоятелства и петитум без да направи отказ от иска за страната, за която искът е изменен?
Ищцата Ю. Я. е подала отговор срещу касационната жалба, с който възразява срещу допускането на касационната жалба до разглеждане и евентуално срещу обезсилването или отмяната на решението.
Касационната жалба е подадена в срок и е допустима.
Относно предпоставките за допускане на касационно обжалване, съдът намира следното:
Ищцата Ю. Я. твърди в исковата молба, че е кредитор на С. Х. по договор за заем от 20.10.2012г., което вземане е било установено с влязло в сила съдебно решение. Ответниците С. Х. и М. Х. дарили на сина им С. Х. през 2014г. недвижим имот ап.50 в [населено място],[жк], [жилищен адрес]. Ищцата е поискала обявяването на сделката за относително недействителна на основание чл. 135 ЗЗД. С молба от 14.07.2016г. ищцата е заявила, че искът е за обявяване на недействителност на 1/2ид.ч. от недвижимия имот, а именно частта на ответника – длъжник С. Х..
Ответниците са възразили в срока за отговор, че М. Х. не е длъжник на ищцата, дарентието е извършено преди установяването на ищцовото вземане със СПН, не е налице увреждане.
Въззивният съд е приел, че ищцата е кредитор на С. Х. въз основа на два договора за заем от 20.10.2012г. и 25.10.2012г. за 17500лв.. С. Х. и съпругата му М. Х. са дарили на сина им С. Х. процесния недвижим имот на 21.01.2014г.. Въззивният съд е приел, че длъжникът ответник С. Х. е увредил ищцата кредитор със сключения договор за дарение и е приел за основателен иска по чл. 135 ЗЗД за 1/2 ид.ч. от процесния имот, с които С. Х. се е разпоредил в полза на С. Х.. Съдът е приел, че ответницата М. Х. е задължителен другар на С. Х. и в това и качество участва в процеса.
Съгласно т.р.№1-2010- ОСГТК касационното обжалване се допуска и служебно от съда, когато по делото има данни, които създават вероятност постановеното решение да е недопустимо.
Съдебното решение е недопустимо, когато съдът се произнесъл при липса на положителна процесуална предпоставка на правото на иск или при наличието на отрицателна такава. Задължителното другарство е процесуална предпоставка на иска и в случая има вероятност приетото от съда задължително другарство между съпрузите да е в противоречие с разясненията на т.р. №3-2017-ОСГК и това да е довело до вероятна недопустимост на въззивното решение.
Тъй като съществува вероятност въззивното решение да е недопустимо, то ВКС приема, че са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване.
Воден от горното, ВКС
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА касационно обжалване на решение № решение № 7/ 20.01.2017г., постановено по в.гр.д. 201/2016г. на Кърджалийски ОС.
Указва на касаторите в 1- седмичен срок от съобщението да представят доказателство за платена д.т. 74лв. по сметка на ВКС, иначе касационното производство ще бъде прекратено.
Делото да се докладва за насрочване.
Определението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар