Решение №69 от 42419 по търг. дело №3223/3223 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 69

гр. София, 19.02.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание, състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

като изслуша докладваното от съдия Ц. Г. гр. д. № 2041/2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 248 ГПК.
Образувано е по подадена от [фирма], чрез адв. Т. С., молба вх. № 13685/17.12.2015 г. за допълване на постановеното по настоящето дело определение № 876 от 24.09.2015 г. на ВКС в частта за разноските.
Ответникът по молбата Ц. К. В. в представения в срока по чл. 248, ал. 2 ГПК отговор излага съображения за недопустимост на молбата за допълване, поради подаването й след законоустановения срок, както и за неоснователност на същата.
С постановеното по делото определение № 876 от 24.09.2015 г. не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Варненския окръжен съд, ГО, VІІІ състав, № 1965 от 19.12.2014 г. по в.гр.д. № 1666/2014 г. по касационната жалба, подадена от Ц. К. В..
Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение намира, че молбата е подадена след изтичане на срока по чл. 248, ал. 1 ГПК, поради което е процесуално недопустима. Предвид необжалваемостта на определението, чието допълване се иска, срокът за подаване на молба за изменяне на определението в частта за разноските, е започнал да тече от датата на постановяване на същото – 24.09.2015 г. и към датата на подаване на настоящата молба – 17.12.2015 г., срокът е бил изтекъл.

Водим от горното Върховния касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от [фирма], чрез адв. Т. С., молба вх. № 13685/17.12.2015 г., за допълване на постановеното по настоящето дело определение № 876 от 24.09.2015 г. на ВКС, в частта за разноските.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар