Решение №720 от 40703 по гр. дело №181/181 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 720

С. 09.06.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 7 юни две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. И.
И. П.

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 181/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Ж. „Български художник” [населено място], подадена от пълномощника адв. С. М., срещу въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІІ възз. с-в, от 14.10.2010г. по в.гр.д. № 2312/2010г., с което е оставено в сила решението на Софийски районен съд, 27 с-в, от 13.03.2009г. по гр.д. № 12577/2007г., с което е отхвърлен предявеният от Ж. „Български художник” срещу Т. Я. У. иск по чл. 59 ЗЗД за сумата 9 000 лв. – част от обезщетение за ползване на обособена част от апартамент-мезонет № 52 за периода 24.04.2002г. – 24.04.2007г., цялото в размер на 18 000 лв.
Ответникът по касация Т. Я. У. от [населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
В. съд е отхвърлил предявения от Ж. „Български художник” срещу Т. Я. У. иск по чл. 59 ЗЗД по съображения, че Ж. не е легитимирана да предяви иск за обезщетение за лишаване от ползването на имот до издаването на нот. акт за собственост в полза на член кооператора, на когото този имот е разпределен. Приел е, че специфичната цел на жилищностроителната кооперация – да снабдява членовете си с жилища, ограничава предмета й на дейност до построяване на сграда и разпределение на обектите в нея, но не включва правомощие да се разпорежда с обектите и да извлича печалба от същите.
В изложението на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване касаторът моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение по материалноправния въпрос може ли Ж. да претендира обезщетение за пропуснати ползи от ползване без основание на отделен обект – апартамент, който според жалбоподателя е решен в противоречие със съдебната практика. Като евентуално искане е обосновано основанието за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Прилага съдебна практика.
Поставеният въпрос е от значение за решаването на делото предвид решаващите мотиви на въззивния съд за неоснователност на претенцията. Констатира се и противоречивото му решаване с приложените към жалбата съдебни решения. С две от представените решения, постановени по реда на чл. 290 ГПК и имащи задължителна сила съгласно ТР № 1/2009г ОСГТК на ВКС – решение № 271/2010г. І г.о. ВКС и решение № 272/2010г. І г.о. ВКС, са уважени искове по чл. 59 ЗЗД на Ж. „Български художник” [населено място] за присъждане на обезщетение за ползване без основание на определени обекти – апартаменти от сграда, находяща се в ж.к. „Г. Д., [жилищен адрес] за периода 19.05.2002г. – 23.05.2006г. Прието е, че макар и да не е съставен акт обр. 16, отношенията между Ж. и ползвателите на апартаментите се уреждат съобразно правилата на неоснователното обогатяване по чл. 59 ЗЗД. С представеното решение № 1343/2007г. ІІІ г.о. ВКС също е уважен иск по чл. 59 ЗЗД на Ж. „Български художник” за ползване без основание на апартамент в посочената по-горе сграда. В същия смисъл е и решението на СГС от 03.11.2008г. по гр.д. № 3066/2007г.
Изложеното налага да се допусне касационно обжалване на въззивното решение по поставения материалноправен въпрос, на основание чл. 290, ал. 1, т. 1 ГПК.
На жалбоподателя следва да се укаже да внесе държавна такса в размер на 180 лв. за разглеждане на касационната жалба, на основание чл. 18, ал. 2, т. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІІ възз. с-в, от 14.10.2010г. по в.гр.д. № 2312/2010г.
Указва на Ж. „Български художник” [населено място] в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за платена държавна такса по сметка на ВКС в размер на 180 лв. като в съобщението се впише, че при неизпълнение на указанието касационната жалба ще бъде върната.
След представяне на вносна бележка за платена държавна такса делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар