Решение №73 от 42929 по търг. дело №80/80 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

4

8

Р Е Ш Е Н И Е

№ 73

гр. София, 13.07.2017 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на трети април през две хиляди и седемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

При секретаря Петя Петрова като изслуша докладваното от съдия Николова т. д. №80 по описа за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 от ГПК.
Подадена е касационна жалба от Е. И. Ф. и Д. Д. Ж. срещу решение №250 от 05.10.2015г. по т.д. №408/2015г. на Варненски апелативен съд, ТО, в частта, с която е отменено решение №41/21.04.2015г. на Окръжен съд Шумен по т.д.№376/2014 г., в частта му, с която е признато за недопустимо вписване №20140624100148 от 24.06.2014г. в търговския регистър по партидата на К. „Ш. заря”, [населено място], на заличаването на Й. М. Й. като председател на кооперацията и член на УС и вписване за такъв на П. Г. Й. и в частта му, с която е признато за несъществуващо вписаното в търговския регистър с вписване №20140624100148 от 24.06.2014г. обстоятелство, че П. Г. Й. е член на УС на К. „Ш. заря”, [населено място], като вместо това са отхвърлени предявените от Е. И. Ф. и Д. Д. Ж. иск по чл.29 ал.1 от ЗТР за установяване на недопустимост на вписването и иск по чл.29 ал.1 от ЗТР за установяване на вписване на несъществуващо обстоятелство, че П. Г. Й. е член на УС на К. „Ш. заря”, [населено място]. С определение №910/01.12.2016г. по настоящото дело решението е допуснато до касация в частта, с която е отменено решение №41/21.04.2015г. на Окръжен съд Шумен по т.д.№376/2014 г., в частта му, с която е признато за недопустимо вписване №20140624100148 от 24.06.2014г. в търговския регистър по партидата на К. „Ш. заря”, [населено място], на заличаване на Й. М. Й. като председател на кооперацията и член на УС и вписване за такъв на П. Г. Й., като вместо това е отхвърлен предявеният от Е. И. Ф. и Д. Д. Ж. иск по чл.29 ал.1 от ЗТР за установяване на недопустимост на вписването
В касационната жалба се сочи, че обжалваното решение е неправилно, поради нарушение на материалния закон и на съдопроизводствените правила, както е и необосновано. Касационните жалбоподателки считат за неправилен извода на въззивния съд, че не е била налице процесуална пречка за извършване на процесното вписване в търговския регистър. Поддържат, че поради наложената обезпечителна мярка по чл.61 от ЗК новоизбраният председател на кооперацията П. Г. Й. не е имал процесуална правоспособност да инициира регистърно производство, както и охранително производство пред Шуменски окръжен съд за отмяна отказа на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията – търговски регистър. Също така считат, че съдът не е направил разлика между пороците „недопустимост“ и „нищожност“ на извършеното вписване. Молят решението да бъде отменено в обжалваната част, а предявеният иск по чл.29 ал.1 от ЗТР да бъде уважен. Претендират разноски.
Ответникът по жалбата К. „Ш. заря” [населено място], моли решението да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно. Излага доводи, че определението по чл.61 от ЗК е задължително за органите на кооперацията и член – кооператорите, но само когато е доведено до знанието им, а в случая това определение е доведено до знанието на новоизбрания председател в много по – късен момент от постановяването му. Освен това твърди, че определението не е задължително за длъжностното лице по регистрацията към АВ -ТР, още повече, ако то не е било уведомено за това определение към момента на вписването.
С определение №910/01.12.2016г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на основание чл.280 ал.1 т.1 от ГПК за произнасяне по материалноправния въпрос: Допустимо ли е вписването в търговски регистър на новоизбран председател на кооперация, при постановена обезпечителна заповед по чл.61 от Закона за кооперациите за спиране изпълнение на решението на общото събрание относно този избор и при висящ съдебен спор по чл.58 от ЗК относно този избор?”
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, след преценка на данните по делото и заявените касационни основания, съобразно правомощията си по чл.290 ал.2 от ГПК приема следното:
Производството по делото е образувано по предявен иск с правно основание чл.29 от ЗТР за установяване на недопустимост на вписване №20140624100148 от 24.06.2014г. в търговския регистър по партидата на К. „Ш. заря”, [населено място], на П. Г. Й. като председател на кооперацията и член на УС. За да отмени първоинстанционния акт и да отхвърли предявения иск по чл.29 ал.1 от ЗТР, въззивният съд е приел, че не е била налице процесуална пречка за извършване на процесното вписване в търговския регистър, тъй като към 24.06.2014г. липсва постановено от съда спиране на регистърното производство по реда на чл.536 от ГПК. Изложил е мотиви, че с издадената по реда на обезпечителното производство обезпечителна заповед на РС Шумен за спиране на основание чл.61 от ЗК изпълнението на решението, взето на проведено на 12.05.2014г. Общо събрание на К. „Ш. заря”, [населено място], съдът се е разпоредил решението на ОС да не се изпълнява от кооперацията до приключване на производството по иска по чл.58 от ЗК, като адресат на тази обезпечителна заповед е кооперацията. Приел е, че това не е акт на съда, разпореждащ спиране на регистърното производство и имащ за адресат Агенция по вписванията – ТР, на която следва да бъде служебно изпратен. Такъв акт е издаден от ОС Шумен по т.д. №320/2014г. едва на 03.07.2014г. – след извършване на вписването, поради което е бил обезсилен от АС Варна по ч.т.д.№475/2014г. Посочил е, че на агенцията е било изпратено служебно от ОС Шумен решение от 23.06.2014г. по т.д. №281/2014г., с което е отменен отказът й от 15.05.2014г. да впише заявените обстоятелства въз основа на взетите решения от ОС на кооперацията, проведено на 12.05.2014г. и е било указано на агенцията да впише същите обстоятелства. Агенция по вписванията е била длъжна да изпълни това съдебно решение доколкото не е била сезирана с друг акт на съда, разпореждащ спиране вписването на тези обстоятелства, което е и сторила. При това положение Варненски апелативен съд е приел, че не е налице недопустимост на извършеното вписване № 20140624100148, с оглед на което е отхвърлил като неоснователен иска по чл.29 от ЗТР.
По въпроса, по който е допуснато касационно обжалване, съставът
на ВКС приема следното:
Относно последиците на спирането по реда на чл.61 от ЗК на изпълнението на решения на общото събрание на кооперация е формирана задължителна за съдилищата практика на ВКС, обективирана в решение №105 от 24.06.2013г. по т.д. №942/2012г. на ВКС, ТК, І т.о. и решение №227 от 26.06.2014г. по гр.д. №6590/2013г. на ВКС, ГК, ІV г.о. В тях се приема, че действието на предвидената в чл. 61 от ЗК мярка „спиране изпълнение на решение на общото събрание за приемането на нов устав” означава продължаване на предишното правно положение в кооперативния живот до изхода на спора по иска за отмяна на това решение, спиране прилагане на промените на устройствения акт занапред и невъзможност новите правила да бъдат приложени при провеждане на събрание, като определението по чл. 61 от ЗК е задължително за органите на кооперацията и за член кооператорите до окончателното разрешаване на спора в производството, по което то е постановено. Изрично се сочи целта на тази мярка: осигуряването на сигурност в отношенията между член кооператорите и в отношенията на кооперацията с трети лица, стабилитет в дейността на кооперацията чрез съобразяване с постановеното спиране на оспорени решения на нейния орган, както и предотвратяване на евентуалните негативни последици от действия на кооперацията, основани на решения, които могат да бъдат отменени в производството по чл. 58 от ЗК. В решение №83 от 24.07.2015г. по т.д. №924/2014г. на ВКС, ТК, І т.о., се приема, че член–кооператор, изключен с решение на ОС на кооперацията, атакувано по реда на чл. 58 от ЗК и чието изпълнение по реда на чл.61 от ЗК е било спряно до постановяване решение относно законосъобразността му, е легитимиран да атакува по реда на чл.58 от ЗК решения на ОС на кооперацията, взети по време на висящността на производството по чл.58 от ЗК, с предмет законосъобразността на решението на ОС за изключването му като член-кооператор. Предвид постановеното спиране на изпълнението на решението на ОС за изключването му като член-кооператор, същият продължава да упражнява права, както и да бъде адресат на задължения, произтичащи от качеството му на такъв. В същото решение е проведено и разграничение между правните последици на спирането на вписване и последиците на обезпечителните мерки по чл.59 от ЗК, като е посочено, че първото гарантира интересите на трети добросъвестни лица по отношение правните последици на незаконосъобразно взети и подлежащи на вписване решения, а второто – и по изричното разпореждане на закона – е допустимо в защита правния интерес и на самите член-кооператори спрямо кооперацията, при обосноваване вероятна незаконосъобразност на всички, а не само подлежащи на вписване, решения на ОС на кооперацията, по предявени по реда на чл.58 от ЗК искове за отмяната им. В решение №162 от 15.03.2016г. по т.д. №1855/2014г. на ВКС, ТК, ІІ т.о., съставът на ВКС е приел, че когато е спряно изпълнението на решение за избор на председател и членове на УС на кооперацията, чиято отмяна е предмет на иск по чл. 58 от ЗК, обезпечителната мярка гарантира сигурността относно начина на свикване и провеждане на последващи и провеждани в рамките на процеса заседания на УС и общи събрания и тяхната законност. При спряно изпълнение на решение на ОС за избор на председател и членове на УС, определението по чл. 61 от ЗК следва да бъде съобразено, като заседание на УС и респективно Общо събрание не биха могли да бъдат свикани от новия председател на УС, чийто избор /решение на ОС/ е предмет на иска по чл. 58 от ЗК. Действието на предвидената в чл. 61 от ЗК мярка „спиране изпълнение на решение на ОС за избор на председател и членове на УС” означава продължаване на предишното правно положение по отношение на управлението на кооперацията до влизане в сила на решението по чл. 58 от ЗК за отмяна на това решение и невъзможност новият председател да свиква УС и ОС, независимо, че същият е вписан в търговския регистър по партидата на кооперацията. Определението по чл. 61 от ЗК е задължително за органите на кооперацията и за член кооператорите до окончателното разрешаване на спора в производството, по което то е постановено.
Настоящият съдебен състав изцяло възприема тези разрешения. С оглед на тях следва да се преценяват правните последици на наложената мярка по отношение на производствата по вписване в търговския регистър на обстоятелствата, за които се отнасят решенията на общото събрание. След налагането й обезпечителната мярка по чл.61 от ЗК въвежда изключение от правилото, че приетите от общото събрание решения подлежат на незабавно изпълнение от управителните органи на кооперацията и член кооператорите още преди влизането им в сила. По силата на допуснатото обезпечение тези решения няма да се изпълняват и съобразяват, а обстоятелствата, до които се отнасят ще се считат в дейността на кооперацията за ненастъпили, съответно непроменени. Тази мярка засяга както решенията относно подлежащи на вписване обстоятелства, така и всички останали решения на общото събрание. Поради това когато решение на общото събрание засяга подлежащите на вписване обстоятелства по чл.3 ал.2 от ЗК и изпълнението на това решение бъде спряно преди да е извършено вписване, от момента на налагане на обезпечителната мярка промяната в изчерпателно предвидените обстоятелства по чл.3 ал.2 от ЗК не подлежи на заявяване за вписване. По силата на съдебния акт за допускане на обезпечение и действията по налагане на обезпечителната мярка временно се създава пречка за развитието на регистърното производство. С това мярката по чл.61 от ЗК е близка по правни последици на спирането на вписването по чл.536 от ГПК. Разликата е в това, че мярката по чл.61 от ЗК изцяло препятства изпълнението на решението на общото събрание на кооперацията, докато мярката спиране на вписване по чл.536 от ГПК създава пречки за вписване на обстоятелствата по приетото решение, но не и за изпълнение на решението от лицата, по отношение на които то има незабавно действие – съдружниците или акционери в търговското дружество, съответно член – кооператорите в кооперацията.
С оглед на изложеното и съгласно задължителните разяснения в Тълкувателно решение № 1/06.12.02г. по тълк.д.№ 1/2002г. на ОСГК на ВКС, вписването на обстоятелства в търговския регистър при наложена обезпечителна мярка по чл.61 от Закона за кооперациите за спиране изпълнение на решението на общото събрание относно тези обстоятелства, би било нищожно. Когато обаче решението е за избор на нов председател, който по силата на чл.3 ал.4 от Закона за кооперациите е легитимиран да подаде заявлението за вписване на своя избор, спирането на изпълнението на решението на общото събрание за неговия избор води и до отпадане на неговата легитимация. В този случай ако въпреки наложеното обезпечение новоизбраният председател подаде заявление за вписване на своя избор, освен неподлежащо на вписване обстоятелство, би било налице и заявление подадено от нелегитимирано в регистърното производство лице, следователно вписването би било засегнато едновременно от пороци водещи до нищожност и до недопустимост.
По съществото на касационната жалба.
Независимо, че изразеното от настоящия състав становище по значимия за изхода на спора правен въпрос, се различава от становището на въззивния съд, касационната жалба срещу въззивното решение се явява неоснователна.
От събраните по делото доказателства се установява, че на 12.05.2014г. е било проведено заседание на общото събрание на кооперацията, на което било взето решение за избор на П. Г. Й. за председател. На 14.05.2014г. П. Г. Й. е подал заявление за вписването си като председател на кооперацията и член на управителния съвет, и за заличаване като такъв на досегашния председател Й. М. Й.. По подаденото заявление е бил постановен от длъжностното лице по регистрацията отказ №20140514151745/15.05.2014г. Отказът е бил обжалван от заявителя на 20.05.2014г., по която жалба е образувано търг. дело №281/2014г. на Шуменски окръжен съд. От Й. М. Й. е предявен иск по чл. 58 от ЗК за отмяна на решенията на проведеното на 12.05.2014г. общо събрание К. „Ш. заря”, по който е образувано гр. дело №1303/2014г. на Шуменски районен съд. С определение от 16.05.2014г. по това дело е допуснато обезпечение чрез спиране изпълнението на решението, взето на проведеното на 12.05.2014г. общо събрание на К. „Ш. заря”, за избор на П. Г. Й. за председател на кооперацията. С решение от 23.06.2014г. по търг. дело № 281/2014г. Шуменският окръжен съд е отменил постановения отказ №20140514151745/15.05.2014г. на длъжностното лице по регистрацията и е указал да се впише заличаването на Й. М. Й. като председател на кооперацията и член на управителния съвет, и да бъде вписан като председател на кооперацията и член на управителния съвет П. Г. Й.. Тези обстоятелства са вписани в Търговския регистър с рег. №20140624100148 от 24.06.2014г.
Следователно обезпечителната мярка е допусната с определение от 16.05.2014г., а заявлението за вписване на решението за избор на П. Г. Й. за председател е подадено на 14.05.2014г., тоест преди допускането на обезпечението и преди налагането на обезпечителната мярка. Към момента на подаване на заявлението новоизбраният председател е бил легитимиран да подаде заявление съгласно разпоредбата на чл.3 ал.4 от Закона за кооперациите. Последващата промяна в органите на управление на търговеца, по чиято партида се извършва вписването, / в случая налагането на обезпечителната мярка води до продължаване на представителната власт на освободения председател Й. Й./, не се отразява на редовността на заявлението, която се преценява към момента на неговото подаване. При постановен отказ за вписване именно лицето, подало заявлението като представител на търговеца е легитимирано да го обжалва, включително и по отношение на преценката на длъжностното лице за наличие на представителна власт.
Поради това в процесния случай не е налице заявление подадено от нелегитимиран заявител и извършеното вписване не е недопустимо. Дори и вписването да е извършено след налагането на процесната обезпечителна мярка, това би довело до неговата нищожност, но иск за установяване на нищожност на вписания избор на председател на К. „Ш. заря” [населено място], не е предявен в настоящото производство.
По изложените съображения настоящият съдебен състав счита, че въззивното решение следва да бъде оставено в сила в обжалваната му част.
На ответника следва да бъдат присъдени половината от направените в производството разноски за адвокатско възнаграждение, с оглед обстоятелството, че по подадената от него касационна жалба не е допуснато касационно обжалване.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Първо отделение

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение №250 от 05.10.2015г. по т.д. №408/2015г. на Варненски апелативен съд, ТО, в частта, с която е отменено решение №41/21.04.2015г. на Окръжен съд Шумен по т.д.№376/2014 г., в частта му, с която е признато за недопустимо вписване №20140624100148 от 24.06.2014г. в търговския регистър по партидата на К. „Ш. заря”, [населено място], за заличаване на Й. М. Й. като председател на кооперацията и член на УС и вписване за такъв на П. Г. Й. и вместо това е отхвърлен предявеният от Е. И. Ф. и Д. Д. Ж. иск по чл.29 ал.1 от ЗТР за установяване на недопустимост на вписването.
ОСЪЖДА Е. И. Ф., [ЕГН], с адрес [населено място], [улица] вх.1, ет.1, ап.3, и Д. Д. Ж. [ЕГН], с адрес [населено място], [улица], вх.3, ет.1, ап.48, да заплатят на К. „Ш. З.“,[ЕИК], със седалище и адрес на управление [населено място], [улица], на основание чл.78 ал.3 от ГПК сумата 350 лева / триста и петдесет лева/, разноски за касационната инстанция.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.