Решение №748 от 41057 по гр. дело №42/42 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 748

С. 28.05.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 22 май две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 42/2012 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на [фирма] [населено място], подадена от пълномощника адв. Мария В., срещу въззивното решение на Хасковския окръжен съд, № 244 от 04.10.2011г. по в.гр.д. № 503/2011г., с което е потвърдено решението на Районен съд Димитровград, № 103 от 12.04.2011г. по гр.д. № 1744/2010г., с което са уважени предявените от И. М. И. против [фирма] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.
Ответникът по касация И. М. И. от [населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
В. съд е отменил дисциплинарното уволнение на И. М. поради нарушение на разпоредбата на чл. 193 КТ. Приел е, че при поискването на обяснения не са конкретизирани отделните нарушения, за които е наложено дисциплинарното наказание. На ищеца е съобщено, че трябва да даде обяснения, без да се конкретизират вменените му нарушения, тъй като според св. Н. К. ищецът е знаел какво да пише. Поради това както ищецът, така и св. Ц. К., са останали с убеждението, че единственото констатирано нарушение е липсата на лиценз за инкасова дейност в колата.
В изложението на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване касаторът моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК поради противоречие на въззивното решение на решение № 379 от 24.06.2010г. по гр.д. № 410/2009г. ІV г.о. ВКС, постановено по реда на чл. 290 ГПК, с което е прието, че непоискването на обяснения за някои от дисциплинарните нарушения, посочени в заповедта за уволнение, не дава основание за приложението на чл. 193, ал. 2 КТ по отношение на спора за законност на наказанието за нарушенията, за които са поискани обяснения.
ВКС намира, че е налице твърдяното основание за допускане на касационно обжалване, тъй като в противоречие с приетото от ВКС становище по прилагането на чл. 193 КТ въззивният съд не е разгледал спора по същество относно нарушението, за което са дадени обяснения.
По изложените съображения ВКС намира, че следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 КТ по поставения от касатора въпрос дали обстоятелството, че работодателят не е поискал обяснения за някои от дисциплинарните нарушения, посочени в заповедта за уволнение, дава основание за приложение на чл. 193, ал. 2 КТ по отношение на спора за законност на наказанието за нарушения, за които са поискани обяснения.
На жалбоподателя следва да се укаже да внесе държавна такса в размер на 55,52 лв. за разглеждане на касационната жалба, на основание чл. 18, ал. 2, т. 2 вр. чл. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Хасковския окръжен съд, № 244 от 04.10.2011г. по в.гр.д. № 503/2011г.
Указва на [фирма] [населено място] в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за платена държавна такса по сметка на ВКС в размер на 55,52 лв. като в съобщението се впише, че при неизпълнение на указанието касационната жалба ще бъде върната.
След представяне на вносна бележка за платена държавна такса делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар