Решение №750 от 41057 по гр. дело №1994/1994 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 750

ГР. С., 28.05.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение з закрито заседание на 22.05.12 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

Като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. №115/12 г.,
Намира следното:

Производството е по чл.288, вр. с чл.280 от ГПК.
ВКС се произнася по допустимостта на касационнната жалба на В. А. срещу въззивното решение на Окръжен съд Пазарджик /ОС/ по гр.д. №774/11 г. и по допускане на обжалването. С ваззивното решение е уважен искът на Д. Т. срещу касатора с пр. осн. чл.127, ал.2, вр. с чл.59 от СК, като е ограничен първоначално определеният със споразумение на страните режим на лични отношения на малолетното им дете А. А. / род. през 2004 г./ с ответника, поради изменение на обстоятелствата – детето е тръгнало на училище, което според съда налага по- рационален / стеснен/ режим на лични отношения с бащата.
Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 от ГПК срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение и е допустима.
За допускане на обжалването касаторът се позовава на чл.280, ал.1,т.2 от ГПК. Намира, че по значимия за спора въпрос: кога е налице промяна в обстоятелствата, която да налага изменение / в случая с ограничаване/ на режима на лични отношения на детето с родителя, на когото не са предоставени за упражняване родителските права, въззивното решение противоречи на трайна практика на ВКС по реда на ГПК, отм., която прилага. Според тази практика мерките на лични отношения на детето с родителя, на когото не са възложени за упражнение родителските права, следва да са конкретни и улесняващи правилните отношения на детето с двамата родители; те се обуславят и предопределят от новите обстоятелства и следва да са в интерес на детето; тези мерки следва да обезпечават колкото е възможно по- голям контакт между децата и родителя, при когото не живеят, освен когато поведението на този родител поставя в опасност здравето и възпитанието на децата; изменение на обстоятелствата по см. на закона е налице тогава, когато след първоначалното определяне на мерките за лични отношения са настъпили нови обстоятелства, които са променили съществено обстановката и начина на отглеждане на детето, влошили са ги така, че в негов интерес е постановяването на нови мерки. / р. №758/73 г. на второ г.о., р. №504/72 г. на второ г.о., р. №1454/71 г. на второ г.о., р. №2301/71 г. на второ г.о. на ВС/.
В. решение, с което е прието, че ученическата понастоящем възраст на детето е достатъчна, за да обоснове ограничаването на режима на лични отношения с бащата, макар по делото да е установено, че детето се отглежда и възпитава с активното участие на двамата родители и се чувства максимално спокойно и обгрижено при съществуващия режим на контакти с бащата, който му помага и го подкрепя в ежедневието, очаква с нетърпение срещите им и е силно привързано към него, е постановено в противоречие с тази практика. Така е налице соченото основание за допускане на обжалването по чл.280, ал.1,т.2 от ГПК и ВКС на РБ, трето г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Пазарджишки окръжен съд по гр.д. №774/11 г. от 4.11.11 г.
Указва на касатора В. А. да внесе д.т. от 15 лв. за разглеждане на жалбата и представи вносен документ в едноседмичен срок от съобщението.
След изтичане на срока делото да се докладва за насрочване или прекратяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар