Решение №76 от 40995 по гр. дело №937/937 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

Р Е Ш Е Н И Е

№ 76

С. 27.03.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 13 март две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 937/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.
С определение № 1346 от 16.12.2011г., постановено по настоящото дело № 937/2011г. на ВКС, ІІІ г.о., е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, ВК, ІІ-Б отд., от 20.04.2011г. по в.гр.д. № 11603/2010г.
Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК по материалноправния въпрос може ли да се използва основанието за уволнение по чл. 328, ал. 2 КТ при нов мандат по договор за възлагане на управлението, по отношение на служители, които са били в екипа при предходния мандат на същия управител.
Ответникът по жалбата [фирма] [населено място] в представения писмен отговор и чрез адв. Воденичарски моли решението да се остави в сила. Претендира разноските по делото.
По поставения въпрос ВКС намира следното:
Констатираното от ВКС противоречие в съдебната практика, обосновало допускането на касационно обжалване на въззивното решение, междувременно е отстранено с постановено по реда на чл. 290 ГПК решение № 481 от13.12.2011г. по гр.д. № 168/2011г. ІV г.о. ВКС за уеднаквяване на съдебната практика. С него е прието, че за упражняване на правото по чл. 328, ал. 2 КТ е без значение дали новият договор за управление е със същото лице, което е имало предходен договор за управление, дали бизнес програмата е нова, сходна или идентична по съдържание с предходната. Същественото е всеки договор за управление да съдържа бизнес задача с конкретни икономически показатели, които управляващият предприятието трябва да постигне, а именно производителност, рентабилност, обем на оборота, печалби, поддържане на определен брой работни места, финансови задължения и инвестиции, а въз основа на бизнес задачата управляващият е длъжен да разработи бизнес програма, която да предложи и следва да изпълни по време на действието на договора. В този случай на управителя е дадена възможност да сформира управленски екип, поради което му се предоставят и правата по чл. 328, ал. 2 КТ.
По основателността на касационната жалба:
В. съд е отхвърлил предявените от Л. К. Р. против [фирма] [населено място] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 – 3 КТ по съображения, че са налице предпоставките на използваното от работодателя основание за уволнение по чл. 328, ал. 2 КТ „поради сключване на договор за управление” – сключен е договор за управление на търговското дружество, правото на уволнение е упражнено в законовия деветмесечен срок и служителят е от ръководството на предприятието. Независимо, че договорът за управление е сключен със същото лице, което до момента е било управител, следва да се приеме, че е налице нов договор за управление, който дава основание за подбиране на нов управленски екип.
В касационната жалба са изложени оплаквания, че договорът за управление от 30.01.2009г. не е договор с ново лице, че договорът е идентичен по съдържание с предходния, че правото за избор на екип може да се използва еднократно.
Предвид така дадения отговор на поставения въпрос касационната жалба е неоснователна.
След изтичане на срока на договора за възлагане на управлението на [фирма], на 30.01.2009г. с Г. С. Т. е сключен нов договор за възлагане на управлението на дружеството, с който изпълнителят се задължава ежегодно до края на м. януари всяка година да представи на възложителя годишен бизнес план за утвърждаване. Годишен бизнес план е бил изготвен както за предходни периоди /по делото е представен този за 2008г./, така и за 2009г. Макар и сключен със същото лице новият договор за управление на дружеството, предвид поетите с него задължения за реализиране на печалба, акумулиране на средства за инвестиции и други бизнес задачи, дава основание за подбиране на нов ръководен екип, с който те да бъдат осъществени.
По изложените съображения въззивното решение е правилно и следва да се остави в сила. На ответника следва да се присъдят 600 лв. разноски по делото.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА въззивното решение на Софийски градски съд, ВК, ІІ-Б отд., от 20.04.2011г. по в.гр.д. № 11603/2010г.
ОСЪЖДА Л. К. Р. от [населено място], да заплати на [фирма] [населено място] сумата 600 лв. разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар