Решение №760 от 40529 по гр. дело №1318/1318 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

Р Е Ш Е Н И Е

№ 760

С., 17.12.2010 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б., трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 7 декември две хиляди и десета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 1318/2010г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 303 и сл. ГПК.
Образувано е по молба на А. К. К. от[населено място] за отмяна на основание чл. 303, ал. 1 ГПК на влязлото в сила решение на В. окръжен съд, 170 от 12.05.2010г. по в.гр.д. № 434/2010г.
Ответникът по молбата [фирма] гр. В. Т. в представения писмен отговор изразява становище за неоснователност на същата.
Молбата за отмяна е подадена в тримесечен срок от влизане в сила на въззивното решение и е процесуално допустима.
Разгледана по същество същата е неоснователна поради следните съображения:
Както молбата от 08.06.2010г. така и молбата по чл. 303, ал. 1 ГПК от 23.08.2010г. не съдържат твърдения за наличието на нито едно от основанията по чл. 303, ал. 1 ГПК за отмяна на влязло в сила решение. Производството по отмяна по чл. 303 ГПК е извънинстанционно производство за защита срещу влезли в сила неправилни решения, при наличието на някой от изчерпателно посочените в чл. 303, ал. 1 ГПК фактически състави. Молителят не е посочил нито наличието на нови обстоятелства или нови писмени доказателства от значение за делото, нито което и да било от останалите основания за отмяна на влязлото в сила въззивно решение. Двете молби съдържат само оплаквания за неправилност на решението, но поради неговата необжалваемост /чл. 280, ал. 2 ГПК/ същите нямат характер на касационна жалба.
Изложеното мотивира ВКС да приеме, че молбата за отмяна е неоснователна и да я остави без уважение.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба А. К. К. от[населено място] за отмяна на основание чл. 303, ал. 1 ГПК на влязлото в сила решение на В. окръжен съд, 170 от 12.05.2010г. по в.гр.д. № 434/2010г.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар