Решение №761 от 40532 по гр. дело №1461/1461 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

Р Е Ш Е Н И Е

№ 761
С., 20.12.2010 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б., трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 7 декември две хиляди и десета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 1461/2010г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 303 и сл. ГПК.
Образувано е по молба на Т. Н. Д. от[населено място] за отмяна на основание чл. 303, ал. 1 ГПК на влязлото в сила решение на Пловдивския окръжен съд, ГК, Х с-в, № 383 от 05.03.2009г. по в.гр.д. № 3234/2008г.
Ответникът по молбата за отмяна Н. Т. Д. от[населено място] в представения писмен отговор изразява становище за неоснователност на молбата.
Молбата за отмяна е подадена в срока по чл. 305, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима. Доводите на ответника за недопустимост на молбата като подадена след срока по чл. 305, ал. 1, т. 1 ГПК са неоснователни. На отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК подлежат влезлите в сила решения. Съгласно чл. 296, т. 3 ГПК въззивното решение на Пловдивския окръжен съд е влязло в сила с постановяване на определение № 697 от 07.07.2010г. по гр.д. № 1463/2009г. ІІІ г.о. на ВКС, с което не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение. Молбата за отмяна е подадена на 23.07.2010г. – в тримесечния срок по чл. 305, ал. 1 ГПК. За да се произнесе по основателността й ВКС, трето г.о. взе предвид вид следното:
Въззивният съд е оставил в сила решението на Пловдивския районен съд, ХVІ с-в, № 103 от 14.10.2008г. по гр.д. № 49/2008г., с което е прогласена нищожността на договора за покупко-продажба, сключен с нот. акт № 45/1997г. в частта относно 2 839/8 679 ид. части, собственост на прехвърлителката Г. В. Д. по съображения, че не е спазено изискването на чл. 23 СК /отм./ за съгласие на съпруга-несобственик Н. Д. при прехвърляне на семейното жилище. След анализ на събраните по делото доказателства съдът е приел, че ответникът по иска Т. Д. не е провел пълно обратно доказване на обстоятелството, че сделката със семейното жилище е извършена от съпругата със съгласието на съпруга й.
Молителят Т. Д. моли въззивното решение да се отмени на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК поради наличието на нови обстоятелства и нови писмени доказателства, от съществено значение за делото, а именно постановление на Районна прокуратура[населено място] от 30.11.2009г., с което е отказано образуване на досъдебно производство срещу нотариус С. Й., и постановление на О. прокуратура[населено място] от 26.01.2010г., с което е потвърдено постановлението на Районна прокуратура[населено място].
ВКС намира молбата за отмяна за неоснователна поради следните съображения:
Не е налице основанието по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК за отмяна на влязло в сила решение, което основание е приложимо когато след влизане в сила на съдебния акт се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства, които са от съществено значение за решаването на делото. Разпоредбата има предвид непълнота на фактическия и доказателствения материал – факти от действителността, които имат значение на юридически или доказателствени факти, които не са били известни на страната, или макар и да са й били известни твърдените обстоятелства, тя не е могла да се снабди своевременно с писмени доказателства за установяването им. Представените от молителя като нови доказателства две постановления на прокуратурата, с които е отказано образуване на наказателно производство срещу нотариуса, изповядал обявената частично за нищожна сделка, не съставляват нови обстоятелства или нови писмени доказателства по смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК. Прокурорските постановления не се ползват със задължителна сила за гражданския съд /чл. 300 ГПК/ и изразените в тях фактически и правни изводи не са доказателства в гражданското съдопроизводство. Твърдяното от молителя обстоятелство, че сделката е била извършена със съгласието на ответника Н. Д., не би могло да се установи от приложените постановления, поради което те нямат характер на доказателства, които са от съществено значение за делото.
Изложеното мотивира ВКС да приеме, че молбата за отмяна е неоснователна и да я остави без уважение.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Т. Н. Д. от[населено място] за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК на влязлото в сила решение на Пловдивския окръжен съд, ГК, Х с-в, № 383 от 05.03.2009г. по в.гр.д. № 3234/2008г.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар