Решение №79 от 1.4.2013 по гр. дело №607/607 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№79

гр. София, 01.04.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и девети март две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ МИТОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

изслуша докладваното от съдията ТАНЯ МИТОВА гр. дело № 2220 по описа за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 288, вр. с чл. 280 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба вх.№ 1278/15.01.2013 г. Н. А. Д. и П. Д. Д., срещу решение от 07.12.2012 г. по гр.д.№ 2531 по описа за 2012 на Окръжен съд Пловдив.
В срока по чл. 287, ал.1 ГПК е постъпил отговор от ответника по касационната жалба С. А. К. с искане за присъждане на направените пред настоящата инстанция разноски в размер на 900 лв. .
Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение, извършвайки проверка по допустимостта на касационната жалба, прие следното :
Касационната жалба е подадена срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното по нея производство-прекратено.
Съгласно разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лева по граждански дела. Размерът на цената на иска по исковете за собственост и други вещни права върху недвижим имот се определя от данъчната оценка, а когато такава не е представена по делото – от пазарната им цена, съгласно чл. 69, ал. 1, т. 2 ГПК. В първоинстанционното производство по делото е приложено удостоверение за данъчна оценка в размер на 8541 лева за целия имот, (л.26 от първоинстанционното дело), като за процеснита ? идеална част цената на иска е под 5000 лева. Предвид изложеното, цената на иска е под законоустановения минимум, определен в чл. 280, ал. 2 ГПК, подадената касационна жалба е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.
Претенцията на ответника по касационната жалба е основателна с оглед представения към отговора договор за правна защита и съдействие, от който е видно, че сумата 900 лв. е платена в брой.
По изложените съображения Върховния касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба, подадена от . Н. А. Д. и П. Д. Д., срещу решение от 07.12.2012 г. по гр.д.№ 2531 по описа за 2012 на Окръжен съд Пловдив .
ОСЪЖДА, Н. А. Д. и П. Д. Д. и двамата от [населено място], ДА ЗАПЛАТИ на С. А. К. от [населено място] сумата 900 /деветстотин/ лева, съставляваща разноски по касационното производство.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 2220/2013 г. по описа на Върховния касационен съд, IІІ г.о.
Определението може да се обжалва в едноседмичен срок от съобщаване му пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар