Решение №812 от 28.10.2009 по гр. дело №1752/1752 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 812
София, 28.10.2009 година
В   ИМЕТО   НА   НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори октомври две хиляди и девета година, в състав
ПРЕДСЕДАТЕЛ:        ТАНЯ МИТОВА
ЧЛЕНОВЕ:                 ЕМИЛ ТОМОВ
                                    ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ
при участието на секретаря Росица Иванова,
разгледа докладваното от съдия Владимир Йорданов
гр.дело N 1752 /2008 г.:
Производството е по §2,ал.3 от ПЗР на ГПК вр. чл.218а,ал.1,б.”а” и сл. от ГПК (от 1952 г.).
Образувано е по касационна жалба на Е. Д. А. от гр. П., регистрирана и действаща като Е. с фирма „С”, срещу решение от 07.01.2008 г. по гр.д. № 406 /2007 г. на Окръжен съд – Благоевград, с което е оставено в сила решение от 21.01.2007 г. по гр.д. № 1170 /2002 г. на Благоевградски районен съд, с което е отхвърлен като неоснователен предявеният от жалбоподателя срещу „Е” ЕАД иск за признаване неистинността – неверността на протокол № 126 /15.04.2002 г. на „Е” ЕАД – клон Благоевград.
В жалбата се поддържа, че решението е неправилно, т.к. неправилно въззивният съд е потвърдил мотива на районния съд за недоказаност на оспорването на истинността на протокол 3019 на ответника. Жалбоподателят иска отмяна на обжалваното решение и уважаване на иска за признаване на неистинността – неверността на протокол № 126 /15.04.2002 г.
Ответникът – „Е” ЕАД оспорва жалбата, излага доводи за това, че процесният протокол е съставен в съответствие с действащата нормативна разпоредба в резултат на извършена проверка, иска обжалваното решение да бъде оставено в сила.
Настоящият състав намира, че наведените основания за неправилност не са осъществени:
За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел, че протоколът с № 126 /15.04.2002 г., за който се иска да бъде установено, че е с невярно съдържание, е частен свидетелстващ документ, който носи подписа на представител на страната, която го оспорва – съпруга на ищеца, която действа като едноличен търговец, по отношение на който (подпис) се прилага разпоредбата на чл.301 ТЗ. Въззивният съд е изложил и други мотиви за това, че документът не е неистински –съдържанието на този документ съответства на протокол № 3019 /12.04.2002 г., съставен от трима представители на „Е” ЕАД – клон Благоевград и подписан от съпруга на ищеца като неин представител, съгласно чл.15в от специалните правила за продажба на електроенергия за стопанска и обществена дейност, в който са отразени нарушения от страна на потребителя – ищец – отчетена е грешна константа.
Двете инстанции по същество са разгледали иска въз основа на определение на ВКС, който се е произнесъл по допустимостта на иска.
Жалбата е неоснователна, защото документът протокол № 126 /15.04.2002 г. е частен свидетелстващ документ, съставен от представител на „Е” ЕАД – клон Благоевград, ЕРР – Петрич и подписан от П. А. – съпруг на Е. с фирма „С”, като представител на потребителя – едноличния търговец, с който страните са се съгласили какво е количеството електрическа енергия, използвано от потребителя за определен период от време, за начина на определянето и – начисляване поради „грешка в константата при отчитане” и за нейната стойност.
Пламен А. , разпитан като свидетел по искане на ищеца (негова съпруга), твърди пред съда (л.40), че е подписал протокол № 1* както и протокол № 3* на датите на тяхното съставяне, че е съпруг на ищеца, че и е казал, че е подписал тези документи и тя изразила несъгласие и му казала да не се занимава с неща, които не са негова работа и двамата имали разпри заради това. Но Е. с фирма „С” не твърди и не доказва, че се е противопоставила на действията на съпруга си, поради което и правилно въззивният, както и първоинстанционният съд са приели, че по отношение на тях (действията на А. ) следва да се приложи разпоредбата на чл.301 ТЗ и да се приеме, че Е. с фирма „С” ги е потвърдила. От това следва изводът, че ищецът е направила изявленията, съдържащи се в оспорвания от нея протокол № 1* които са неизгодни за нея. Тя не е опровергала тези изявления.
За пълнота следва да се отбележи, че е неоснователен и доводът на касатора, че е неправилен изводът на въззивния съд за недоказаност на оспорването на истинността на протокол № 3019 / 12.04.2002 г. (л.19 и др.) на ответника. Този документ е издаден на основание чл.169 вр. чл.65 от ЗЕЕЕ (отм.), действал към момента на издаването му. Ответникът „Е” ЕАД е доказал по делото наличието на предпоставките за издаване на този официален документ, както беше отбелязано, той също е подписан за Е. с фирма „С” от нейния съпруг и по отношение на този подпис също следва да се приложи разпоредбата на чл.301 ТЗ и да се приеме, че Е. с фирма „С” го е потвърдила и се е съгласила с верността на съдържанието на този акт (протокол). В производството по делото Е. с фирма „С” не е доказала оспорването си на верността на този документ.
Поради което и съгласно чл.218ж. от ГПК (от 1952 г.) следва да се приеме, че жалбата е неоснователна.
Воден от горното настоящият състав на Върховния касационен съд, трето гражданско отделение
Р Е Ш И :
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 07.01.2008 г. по гр.д. № 406 /2007 г. на Окръжен съд – Благоевград.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.

Оценете статията

Вашият коментар